PRAVILNIK
O POSEBNOM PROGRAMU OSTVARIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U ODGOVARAJUĆIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)
 • Član 1
  Ovim pravilnikom propisuje se poseban program ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama za decu na bolničkom lečenju (u daljem tekstu: Program).
 • Član 2
  Programom se utvrđuje vreme, mesto i način ostvarivanja Programa, način uključivanja roditelja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje Programa.
 • Član 3
  Program je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
 • Član 4
  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PROGRAM OSTVARIVANJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA SA DECOM NA BOLNIČKOM LEČENJU

 • Poseban program koji se ostvaruje u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama za decu na bolničkom lečenju je specifičan oblik ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada u cilju pružanja mogućnosti i podsticaja za igru, interakciju i razonodu i unapređivanja opštih i zdravstvenih uslova dece na bolničkom lečenju. Program ima za opšti cilj da obezbedi dobrobit i doprinese celovitom razvoju deteta predškolskog uzrasta tako što će mu pružati uslove i podsticaje da razvija svoje sposobnosti i svojstva ličnosti, proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu. Specifičnost Programa odnosi se na organizaciju i realizaciju vaspitno-obrazovnog rada sa decom, vreme, mesto i način ostvarivanja, uloge uključenih strana, način uključivanja roditelja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje Programa. Program, kao sastavni deo predškolskog programa predškolske ustanove, ostvaruje se u skladu sa osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u meri u kojoj zdravstveno stanje deteta to dozvoljava, s ciljem održanja kontinuiteta vaspitno-obrazovnog procesa i pripreme za polazak u školu dece koja su na bolničkom lečenju. Za dete uzrasta od pet i po do šest i po godina, predškolska ustanova koja ostvaruje Program dužna je da osigura pohađanje pripremnog predškolskog programa u zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa zakonom. U ostvarivanju Programa uvažavaju se sve specifičnosti rada sa decom na bolničkom lečenju, kao što su: specifične potrebe dece, karakteristike radnog okruženja, vaspitne grupe, dužina boravka dece, vrste i načini pružanja zdravstvene podrške detetu, tipovi kliničkog tretmana, načini uključivanja roditelja, timski rad sa zdravstvenim osobljem i drugo. Vaspitač, u saradnji sa licima nadležnim u zdravstvenoj ustanovi, određuje vreme i mesto ostvarivanja Programa, u skladu sa njegovim specifičnostima. Mesto ostvarivanja Programa je soba u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete, kao i čekaonica, bolnička prostorija, terasa, prostor za obedovanje, igraonica ili drugo mesto koje je obezbeđeno od strane lica nadležnih u zdravstvenoj ustanovi, u cilju ostvarivanja Programa. Vaspitač, uz saglasnost nadležnih lica u zdravstvenoj ustanovi i u saradnji sa roditeljima i starateljima, struktuira i uređuje mesto ostvarivanja Programa uvođenjem promotivnih i podstičućih materijala za decu, zajedno sa estetskim materijalima u ulazu, hodnicima i prostorijama zdravstvene ustanove, na način na koji se stvara porodični ambijent i izgled predškolske ustanove. Svi materijali moraju biti odgovarajući za dete i bolničku sredinu i aktivnosti ne smeju ometati delotvornost zdravstvenih intervencija i rad zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi. Predškolska ustanova obezbeđuje ostvarivanje Programa detetu koje je na bolničkom lečenju duže od 15 dana. Način i mogućnost učešća deteta u aktivnostima zavisi od procene nadležnih lica u zdravstvenoj ustanovi i od subjektivne procene deteta da li se oseća sposobnim za učestvovanje u vaspitno-obrazovnim aktivnostima. Programom se razvija individualizovan pristup u ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada radi pružanja podrške detetu, uzimajući u obzir njegove razvojne, obrazovne, zdravstvene i socio-kulturne potrebe. U ostvarivanju Programa, u zavisnosti od tipa zdravstvene ustanove i zdravstvenog stanja deteta, uspostavljaju se odgovarajući mehanizmi saradnje između zdravstvene ustanove, porodice, deteta i predškolske ustanove. Predškolska ustanova u koju je dete upisano:
  1. ima lice koje se bavi organizacijom rada sa upisanom decom koja su u bolnici;
  2. prati i pruža stručnu podršku u ostvarivanju Programa i ponovno uključivanje deteta u redovan vaspitno-obrazovni rad;
  3. podstiče i pomaže stvaranje veza sa vršnjacima, na primer, kroz posete i video snimke.
  Predškolska ustanova koja ostvaruje Program:
  1. sarađuje i obezbeđuje razmenu relevantnih informacija o detetu upisanom u drugu predškolsku ustanovu sa roditeljima, odnosno starateljima deteta i predškolskom ustanovom u kojoj je dete upisano;
  2. sarađuje i obezbeđuje razmenu relevantnih informacija o detetu koje nije upisano ni u jednu predškolsku ustanovu sa roditeljima ili starateljima deteta;
  3. obezbeđuje materijalno-tehničku podršku za ostvarivanje Programa u smislu nabavke opreme, didaktičkog i potrošnog materijala;
  4. podstiče saradnju i održavanje veza sa predškolskom ustanovom u kojoj je dete upisano, stvara prilike za uzajamno informisanje o dešavanjima u vrtiću i organizuje zajedničke aktivnosti u meri koja obezbeđuje poštovanje najboljeg interesa deteta na bolničkom lečenju;
  5. osigurava da roditelji i staratelji dece koja su u bolnici budu informisani o društvenim dešavanjima u predškolskoj ustanovi i da, koliko god je to praktično moguće, dete učestvuje i u drugim aktivnostima.
  Dete koje odsustvuje iz predškolske ustanove ne može biti ispisano iz te ustanove bez saglasnosti roditelja ili staratelja, bez obzira na trajanje bolničkog lečenja, osim ukoliko je preporuka pedijatra ili lekara specijaliste drugačija.