Indeks članaka

TAKSA ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS I USLOVI OSLOBAĐANJA

Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", broj 83/2014 i 103/2015), od 1. januara 2016.godine, uvodi se obaveza plaćanja takse za javne medijske servise.

OBVEZNIK PLAĆANJA TAKSE

Obveznik plaćanja takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru (član 38. Zakona o javnim medijskim servisima).

NAČIN PLAĆANJA I VISINA TAKSE

Taksa se naplaćuje korisnicima merila električne energije (električnog brojila), preko mesečnog računa za isporučenu električnu energiju, ispostavljenog od strane snabdevača. Visina takse za javni medijski servis (RTS ili RTV) za 2016. godinu iznosi 150 RSD mesečno.

OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA TAKSE

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu (samac) ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

 1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;
 2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
 3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;
 4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;
 5. Penzioner sa minimalnom penzijom;
 6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije (više brojila), za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi, na primer vikendica, pomoćna zgrada, prazan stan (član 42. Zakona o javnim medijskim servisima).

 7. Dakle, zakonodavac je propisao kumulativne uslove za oslobađanje što znači da slepo lice koje je korisnik električnog brojila mora živeti ili samo ili upravo ono biti jedino lice koje svojim radom i prihodima izdržava članove porodičnog domaćinstva. Ukoliko slepo lice, primera radi, živi u domaćinstvu sa zaposlenim supružnikom ili roditeljima penzionerima ono se ne bi moglo osloboditi plaćanja takse, bez obzira na to što se električno brojilo vodi na ime slepog lica. Treba ipak reći da se dodatak za negu i pomoć drugog lica ne bi mogao smatrati prihodom, pa bi u situaciji da je još neko od članova domaćinstva nezaposleni korisnik prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica, slepo lice moglo ostvariti ovu povlasticu.
  Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu1

  uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 1 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).<>

  Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i:

 8. Ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
 9. Diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.
 10. Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke 7 i 8, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 2 (

  uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 2 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

KOME I KAKO SE PODNOSI ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije. Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine. Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, koji podleže rešavanju od strane Radio-televizije Srbije, može se podneti:
 • lično na šalterima:
 • Radio-televizija Srbije Služba poslovni inženjering Kneza Višeslava br. 88 11030 Beograd
 • putem pošte na adresu:
 • Radio-televizija Srbije Služba poslovni inženjering Kneza Višeslava br. 88 11030 Beograd
 • Elektronskim putem
 • na imejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Kontakt telefoni za informacije:
 • 011/25-44-292
 • 011/ 25-47-071
 • 011/25-44-647
 • 011/32-12-694
 • 011/25-44-799.