Indeks članaka

  • OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PUTARINE Osobe sa invaliditetom sa 80 i više procenata, mogu ostvariti pravo na besplatan prolazak autoputevima Republike Srbije, shodno članovima 23 i 24 Zakona o javnim putevima. Od januara 2014. godine dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije izdaju se po novoj proceduri i imaju trajni period važenja. Korisnici su obavezni da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće: 1. Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja, 1. kopija rešenja izdatog od fonda PIO za punoletna lica ili kopija rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad za maloletna lica, u kojima je procenntualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u sudu ili opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja; 2. kopija saobraćajne dozvole (obe strane); 3. kopija lične karte invalidnog lica, odnosno kopija izvoda iz matične knjige rođenih za maloletna lica; 4. fotografija podnosioca zahteva rezolucije 450x530 u elektronskoj formi na CD-u 3 mr dimenzije 2,1x2,6; 5. kontakt-telefon ili e-mail podnosioca zahteva. Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu: JP Putevi Srbije Bulevar kralja Aleksandra br. 282, 11000 Beograd ili doneti lično na adresu: OBAVEŠTENjE za fizička-invalidna lica JP „Putevi Srbije" obaveštava sve korisnike koji su na osnovu Zakona o javnim putevima, član 23 i 24. oslobođeni plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva, sledeće: Od Januara 2014. godine, dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije izdavaće se po novoj proceduri i imaće TRAJNI period važenja. Dozvole izdate u 2013. godini, moguće je koristiti do kraja februara 2014.(možda i duže) Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE"ili pri ličnoj predaji potrebne dokumentacije u JP"Putevi Srbije,Ljube Čupe 5,Beograd (na prijavnici). Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće: 1. Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja, 2. Kopija saobraćajne dozvole (obe strane), 3. Kopija lične karte invalidnog lica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica, 4. Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530 u elektronskoj formi na CD-u.(3 MR,dimenzije 2,1x2,6) 5. Kontakttelefon ili e-mail adresa podnosioca zahteva. Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu: • JP "Putevi Srbije", Bulevar Kralja Aleksandra 282,11000 Beograd. ili doneti lično na adresu: JP "Putevi Srbije", Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica). OBAVEŠTENjE za fizička-invalidna lica JP „Putevi Srbije" obaveštava sve korisnike koji su na osnovu Zakona o javnim putevima, član 23 i 24. oslobođeni plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva, sledeće: Od Januara 2014. godine, dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije izdavaće se po novoj proceduri i imaće TRAJNI period važenja. Dozvole izdate u 2013. godini, moguće je koristiti do kraja februara 2014.(možda i duže) Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE"ili pri ličnoj predaji potrebne dokumentacije u JP"Putevi Srbije,Ljube Čupe 5,Beograd (na prijavnici). Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće: 6. Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja, 7. Kopija saobraćajne dozvole (obe strane), 8. Kopija lične karte invalidnog lica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica, 9. Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530 u elektronskoj formi na CD-u.(3 MR,dimenzije 2,1x2,6) 10. Kontakttelefon ili e-mail adresa podnosioca zahteva. Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu: • JP "Putevi Srbije", Bulevar Kralja Aleksandra 282,11000 Beograd. ili doneti lično na adresu: JP "Putevi Srbije", Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica). Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Ul. Ljube Čupe br. 5 prijavnica u Beogradu. Kartica se može koristiti samo kada je osoba sa invaliditetom prisutna i izdaje se samo za jedno vozilo. Za više informacija 011/3084200 ili 3084-247.