Indeks članaka

  • Pravo na stipendiju Član 72 Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica i usluge domskog ili porodičnog smeštaja, pod uslovom da se njihovo školovanje finansira iz budžeta.
  • Subvenciju po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupninu, ostvaruju: u visini od 30% troškova: 1. korisnik novčane socijalne pomoći; 2. korisnik prava na mesečno novčano primanje po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakona o pravima civilnih invalida rata; 3. korisnik prava po propisima lokalne samouprave o proširenoj zaštiti boraca i civilnih invalida rata; 4. borci rata od 1990. godine, koji su ostvarili svojstvo borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice palog borca i umrlog invalida po saveznim i republičkim propisima; 5. korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu; 6. penzioner koji prima najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Član 76 Pravo iz člana 75 obezbeđuje se preko objedinjene naplate nadležnog javnog komunalnog preduzeća.