Beograda - Jevrejska 24  

 

 

 

Naslovna strana

Sadržaj, finansiranje i organizacija

Profesionalni rad

Prava slepih i slabovidih ljudi

Psiho-socijalni rad

Školovanje i radno osposobljavanje

60 godina rada Gradske organizacije slepih Beograda

Časopis za slepe "Naša riznica"

The Sixtieth Anniversary of the Belgrade City Organization of the Blind

Važne adrese i telefoni

 

 

 

SADRŽAJ, FINANSIRANJE I ORGANIZACIJA RADA GRADSKE ORGANIZACIJE SLEPIH BEOGRADA

Gradska organizacija slepih Beograda je dobrovoljna, nestranačka, društveno-humanitarna organizacija koja okuplja slepa i teže slabovida lica sa područja grada, radi na njihovoj sveukupnoj zaštiti i ublažavanju posledica slepoće i slabovidosti. Vodi stalnu brigu o njihovom životu i radu i preduzima konkretne mere koristeći svoje potencijale i u saradnji sa nadležnim državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim društvenim strukturama.

U tom cilju:
- upućuje lica oštećenog vida na lekarske preglede radi utvrđivanja stepena oštećenja vida i učlanjuje ih u Savez;
- pomaže u ostvarivanju zakonima i drugim propisima ustanovljenih prava, povlastica i beneficija, u očuvanju istih i uspostavljanju novih;
- stalno prati i unapređuje socio-ekonomsku, zdravstvenu i invalidsku zaštitu i pomaže u rešavanju ličnih problema članova i problema njihovih porodica;
- pruža ličnu pomoć članstvu u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i za tu svrhu angažuje lica;
- angažuje se oko blagovremenog upućivanja dece, omladine i odraslih na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju;
- pomaže u zapošljavanju, adaptaciji na radno mesto i prati uslove rada;
- vrši nabavku i snabdevanje tiflotehničkim sredstvima i pomagalima;
- organizuje psihološko savetodavni rad i na terenu, naročito za kasnije oslepele i roditelje slepe dece;
- preduzima mere za smeštaj starih, bolesnih, iznemoglih i lica bez porodičnog smeštaja u odgovarajuće socio-medicinske ustanove;
- putem Fonda solidarnosti pomaže materijalno neobezbeđenima i licima najlošijeg imovnog stanja dodelom trenutnih novčanih pomoći i pomoći u naturi, pomaže u lečenju očnih oboljenja i nabavci lekova, pomaže učenicima i studentima u nabavci pomagala školskog pribora i učila;
- pomaže u rešavanju stambenih problema odobravanjem skromnih pomoći i kredita;
- organizuje razne kurseve: orijentacija u prostoru, opismenjavanje na Brajevom pismu, jezika, rada na računaru, kulinarstva i slično;
- pomaže u organizovanju odmora, oporavka i banjsko-klimatskog lečenja;
- podstiče društveno stvaralaštvo radi svestranijeg razvoja ličnosti i afirmacije u društvu i uključuje članstvo u kulturno-umetničke, sportsko-rekreativne, šahovske i druge društveno-zabavne aktivnosti. Podstiče se upotreba Esperanta među slepima kao međunarodnog jezika zaslužnog za jačanje pokreta slepih. Svake dve godine šalju se prozna i poetska ostvarenja na književni konkurs “Jovan Nikolić”, organizuju se promocije i književne večeri za članove vične peru, pomaže se slepim autorima da izdaju knjige i druga umetnička dela; sportisti i šahisti uključuju se u rad Sportskog društva slepih Napredak (kuglanje, gol-bal, plivanje, atletika) i Beogradskog šahovskog kluba slepih Napredak;
- poklanja pažnju informisanju slepih putem zvučnog časopisa “Naša riznica”, i šire javnosti o potrebama i dostignućima slepih putem sredstava javnih informisanja, skupova, tribina, konferencija i drugo;
- vrši druge poslove od interesa za članstvo.

Sedište Gradske organizacije je na teritoriji Gradske opštine Stari grad, na Dorćolu, u Jevrejskoj ulici broj 24, koristi poslovni prostor u prizemlju zgrade kojeg sačinjavaju kancelarije za rad stručne službe, organa i radnih tela, salon za masažu “Biosana” te prostor u suterenu za rad Društvenog kluba.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka Gradska organizacija donosi godišnje planove i programe rada za šta obezbeđuje materijalna sredstva i druge uslove. Najbitniji izvori finansiranja su: sredstva državne lutrije posredstvom Ministarstva za socijalna pitanja, sredstva drugih ministarstava, Skupštine grada i odgovarajućih sekretarijata i sektora, opština, namenske donacije i od salona za masažu.
Značajan doprinos realizaciji programa sastoji se u ustupanju prostora za odvijanje nekih društvenih aktivnosti, održavanje sastanaka, skupova i slično. Veoma dobra saradnja sa Savezom slepih Srbije i njegovim organizacijama te značajnijim organima i institucijama Grada i Republike, opštinama, socio-humanitarnim organizacijama, preduzećima, fondovima i drugima takođe je važan preduslov uspešnog rada.

Planove i programe rada donosi najviši organ – skupština koju sačinjavaju predstavnici opština organizovanih u podružnice; sprovodi ih Upravni odbor kao kolektivno-izvršni organ koji broji 7 članova, iz čijih redova se biraju predsednik i potpredsednik skupštine. Gradska organizacija ima i Nadzorni odbor od 5 članova, od kojih je jedan finansijski stručnjak. Radi operativnosti, Skupština i Upravni odbor biraju stalna i povremena radna tela. Stalna radna tela Skupštine su: Statutarna komisija i Upravni odbor Fonda solidarnosti kojeg sačinjava po jedan predstavnik svake podružnice; a Upravnog odbora su: Komisija za školovanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, Stambena komisija, Komisija za položaj i aktivnosti žena, Omladinska komisija i redakcija časopisa “Naša riznica”.
Podružnice predstavljaju oblik rada i organizovanja članstva po opštinama. Na zboru podružnice koji čine svi članovi podružnice stariji od 16 godine bira se sekretarijat radi neposrednog izvršavanja ciljeva i zadataka Organizacije u opštini i podsticanja aktivnosti članstva. U Gradskoj organizaciji formirane su podružnice: Novi Beograd; Zemun; Stari grad i Savski venac; Čukarica, Barajevo i Lazarevac; Zvezdara i Grocka; Voždovac; Obrenovac.
Na području grada Beograda samostalno deluju kao pravna lica tri opštinske organizacije: Vračar, Palilula i Rakovica i međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Mladenovac i Sopot, koje su u sastavu Gradske organizacije sa pravima i obavezama kao podružnice. Kako su te organizacije i osnovni oblici organizovanja Saveza slepih Srbije, njihovi statuti i druga akta moraju biti usklađeni sa Savezovim, ali i sa opštim aktima Beogradske organizacije. Međusobna prava i obaveze između Gradske organizacije i tzv. “pridružnica” bliže su regulisana posebnom statutarnom odlukom. Ali već uhodani oblici zajedničkog rada i dogovaranja omogućavaju dosta dobro zadovoljavanje potreba slepih Beograđana uz adekvatnu predstavljenost i uvažavanje specifičnosti. Time se ostvaruje delovanje naše Organizacije na čitavom području grada.
Poštovanjem principa dobrovoljnosti izvršavamo zakonske obaveze u smislu javnih ovlašćenja i za lica koja formalno nisu članovi Saveza. Pomažemo i članovima kod kojih je u toku postupak učlanjenja a za koje je evidentno da su slepa lica. Lica koja iz određenih formalnih razloga ne mogu da postanu članovi (izbegla, raseljena, prognana) evidentiraju se, a pomažemo im u ostvarivanju odgovarajućih prava.

Dokumenta dostupna javnosti

PRIVREMENI PROGRAM RADA GOSB ZA 2013. GODINU

PROGRAM RADA GOSB ZA 2011. GODINU