Aktivnosti

Poštovani članovi, Na 16.redovnoj sednici UO GOSB doneta je odluka da se u utorak 26.11.2019.održi zbor članstva u svečanoj sali biblioteke SSS „Dr Milan Budimir“ sa početkom u 17:00 časova. Dnevni red:
  1.       Prezentovanje predloga novog Statuta GOSB
  2.       Diskusija
  3.       Razno
S poštovanjem, Predsednik Nikola Đorđević Klik za zvučni format Nacrt predloga Novog statuta Na osnovu člana 22. stav 4. u vezi sa članom 12. Zakona o udruženjima („Sl. Glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), i na osnovu člana 33. Statuta Gradske organizacije slepih Beograda, Skupština Gradske organizacije slepih Beograda na sednici od __.__.2019. godine usvojila je: S T A T U T Gradske organizacije slepih Beograda И - OPŠTE ODREDBE Član 1. Gradska organizacija slepih Beograda, (u daljem tekstu: Gradska organizacija) je samostalna, jedinstvena, dobrovoljna, invalidska, socio - humanitarna, nevladina, neprofitna organizacija koja okuplja slepa i slabovida lica radi ostvarivanja njihovih zajedničkih potreba i interesa. Gradska organizacija je deo Saveza slepih Srbije (u daljem tekstu Savez). Slepa i slabovida lica članovi Gradske organizacije, istovremeno su i članovi Saveza. Ostvarujući ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom Gradska organizacija deluje u javnom interesu i obavlja poslove sa javnim ovlašćenjima predviđene Zakonom o udruženjima i drugim propisima. Član 2. Naziv organizacije je: Gradska organizacija slepih Beograda. Skraćeni naziv Gradske organizacije je: GOSB. Gradska organizacija deluje na teritoriji grada Beograda što podrazumeva delovanje i na teritoriji svih opština u sastavu grada Beograda, a što se bliže reguliše ovim Statutom i drugim opštim aktima Gradske organizacije. Sedište Gradske organizacije je u Beogradu, u Jevrejskoj ulici broj 24, na teritoriji gradske opštine Stari grad. Član 3. Gradska organizacija ima status pravnog lica. Gradsku organizaciju predstavlja i zastupa predsednik Gradske organizacije, ili lice koje on ovlasti. Član 4. Gradska organizacija ima pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika, prečnika 3 цм unutar kojeg je kružni natpis na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom: Gradska organizacija slepih Beograda. U sredini pečata nalazi se amblem Saveza. Štambilj je pravougaonog oblika na kojem se nalazi amblem Saveza i natpis na srpskom jeziku, ispisan ćirilicom: Gradska organizacija slepih Beograda. Član 5. Rad Gradske organizacije je javan. Javnost rada se ostvaruje dostavljanjem ili davanjem na uvid planova i programa, izveštaja o radu i informacija i drugih akata (u daljem tekstu podaci) pravnim i fizičkim licima koja pomažu rad Gradske organizacije a koji podaci u su vezi sa donacijom koju ta lice činie gradskoj organizaciji. Javnost rada se ostvaruje objavljivanjem planova i programa, izveštaja o radu i informacija u specijalizovanom zvučnom glasilu za slepe Beograda "Naša riznica" i drugim sredstvima informisanja, na internet stranici i na druge načine, u skladu sa Zakonom, a na osnovu odluke Upravnog odbora. ИИ - CILjEVI I ZADACI Član 6. Gradska organizacija neposredno ostvaruje ciljeve, zadatke, prava i obaveze utvrđene ovim statutom, kao i ciljeve i zadatke utvrđene Statutom Saveza. Član 7. Oblast ostvarivanja ciljeva Gradske organizacije je socio - humanitarna. Gradska organizacija naročito ostvaruje sledeće ciljeve i zadatke: 1. radi na otkrivanju i evidentiranju slepih i slabovidih na svom području i njihovom učlanjivanju u Gradsku organizaciju; 2. upućuje lica oštećenog vida na lekarske preglede radi utvrđivanja stepena oštećenja vida i njegove eventualne korekcije ili lečenja; 3. u saradnji sa drugim nadležnim organima pomaže u preduzimanju mera preventivne prirode radi otklanjanja uzroka koji dovode do smanjenja, ili gubitka vida; 4. vodi odgovarajuće evidencije o: uzroku i stepenu gubitka vida, socijalno - ekonomskom stanju članstva, vrsti, obimu i stanju socijalnih potreba članstva i o drugim podacima; 5. pokreće inicijative kod nadležnih organa i organizacija za donošenje novih, ili za izmene i dopune postojećih propisa u oblasti socijalne i drugih oblika zaštite slepih i slabovidih; 6. preduzima mere za upućivanje slepe i slabovide dece, omladine i odraslih na školovanje, radno osposobljavanje i rehabilitaciju, daje predloge za unapređenje školovanja i profesionalnog osposobljavanja slepih i slabovidih; 7. u saradnji sa nadležnim organima, institucijama, pravnim i fizičkim licima pronalazi odgovarajuća radna mesta za slepe i slabovide, i pomaže im u zapošljavanju, prati uslove rada zaposlenih slepih i slabovidih i predlaže i preduzima mere za poboljšanje tih uslova; 8. radi na jačanju samosvesti slepih i slabovidih lica, na razvijanju njihove ličnosti, samopoštovanja i osećaja odgovornosti; 9. pomaže u rešavanju i zadovoljavanju različitih potreba članova i njihovih porodica: pruža im materijalnu, pravnu, psihološku i druge vrste pomoći, u skladu sa mogućnostima; brine se o odgovarajućem smeštaju samohranih majki, starih i iznemoglih, kao i lica nesposobnih za rad; 10. pomaže u organizovanju odmora, oporavka i banjsko - klimatskog lečenja slepih i slabovidih; 11. okuplja slepa i slabovida lica, i raznovrsnim oblicima aktivnosti pomaže njihovo učešće u društvenom životu; 12. organizuje i omogućava bavljenje kulturno - prosvetnim, umetničkim, sportskim, rekreativnim, šahovskim i drugim amaterskim i društveno - zabavnim aktivnostima u cilju svestranog razvoja slepih i slabovidih i njihovog uključivanja u oblike rada lica zdravog vida, pa zbog toga, po potrebi, formira sekcije, društva i klubove; 13. informiše svoje članstvo, druga zainteresovana slepa i slabovida lica i ostale građane o svojim aktivnostima putem sopstvenih glasila u skladu sa Zakonom i na druge redovne i povremene načine i u tehnikama dostupnim i slepima; stvara uslove za veću informisanost slepih i slabovidih o najrazličitijim pitanjima; 14. upoznaje javnost sa mogućnostima i potrebama slepih i slabovidih putem javnih tribina, sredstava javnog obaveštavanja i na druge pogodne načine; 15. u skladu sa mogućnostima nabavlja putem donacija pa dalje donira tiflotehnička pomagala kojima se slepa i slabovida lica služe u svakodnevnom životu i na radnom mestu; 16. obezbeđuje materijalna sredstva i druge uslove za izvršavanje postavljenih zadataka; 17. samostalno, ili sa drugim organizacijama, može da osniva i razvija: specijalizovane ustanove u skladu sa zakonom i obavlja sopstvenu privrednu delatnost; 18. pomaže finansijski, ili na druge načine unapređivanju dostupnosti i masovnije primene novih tehničkih pomagala za slepe i slabovide; 19. angažuje se na proširenju vrsta i obima usluga namenjenih slepima i slabovidima; 20. vrši i druge zadatke od interesa za članstvo. Član 8. Radi blagovremenog i kvalitetnog ostvarivanja ciljeva i zadataka iz članova 6. i 7. ovog Statuta, Gradska organizacija donosi godišnje planove i programe rada. Planovi i programi Gradske organizacije donose se na osnovu izraženih potreba i interesa članstva i odgovarajućih planova i programa Skupštine Saveza. ИИИ - ČLANSTVO Član 9. Članovi Gradske organizacije mogu biti: 1. redovni, 2. počasni. Evidentirani, a neučlanjeni su ona slepa i slabovida lica za koja Savez i Gradska organizacija vrše poslove sa javnim ovlašćenjima. Član 10. Redovan član Gradske organizacije može postati svako slepo i slabovido lice, na osnovu izražene volje, pod uslovom: 1. da ima prebivalište na području grada Beograda, 2. da ispunjava uslove prema Odluci o definiciji slepoće i slabovidosti, 3. da prihvata da se kopija Medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih čuva u sedištu Gradske organizacije, uz dostavu originala na uvid. Slepim licem se u smislu tačke 2 stava 1 ovog člana smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida 0,05 ili manju, i lice sa vidnim poljem svedenim na centralni deo manji od 10 stepeni. Slabovidim licem se smatra lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida manju od 0,30. Član 11. Počasni član može postati lice koje ima naročite zasluge za Gradsku organizaciju. Član 12. Odluku o prijemu redovnog člana donosi Upravni odbor Gradske organizacije. Protiv odluke iz prethodnog stava žalba se može uložiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora. Odluku po žalbi donosi Skupština Gradske organizacije na prvoj narednoj sednici. Član 13. Odluku o prijemu počasnog člana donosi Skupština Gradske organizacije, a na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Počasni član može postati lice koje ima posebne zasluge za Gradsku organizaciju (lice koje je svojim delovanjem učinilo posebna dela za Gradsku organizaciju). Član 14. Slučajevi, uslovi i postupak prestanka članstva u Gradskoj organizaciji uređeni su Statutom Saveza i ovim Statutom. Oblici disciplinske odgovornosti i disciplinski postupak uređeni su posebnim pravilnikom Skupštine Saveza, a koja pravila se shodno primenjuju u disciplinskom postupku pred Gradskom organizacijom. Član 15. Redovnom članu Gradske organizacije izdaje se odgovarajuća članska karta u skladu sa Odlukom o članskoj karti i o članarini u Savezu а koju odluku potvrđuje Upravni odbor. Gradska organizacija je dužna da uredno vodi evidenciju i čuva dokumentaciju svojih članova. Član 16. Počasnom članu izdaje se povelja. Član 17. Prava redovnog člana Gradske organizacije su: 1. da aktivno učestvuje u utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva i zadataka Gradske organizacije; 2. da bira i bude biran u organe i radna tela Gradske organizacije i Saveza ako nije mlađi od 18 godina i ako je izmirio članarinu; 3. da neposredno odlučuje ako je član organa Gradske organizacije i ako ima navršenih 18 godina; 4. da se informiše o radu svojih predstavnika i da učestvuje u njihovom opozivu kao i u opozivu organa u Gradskoj organizaciji i Savezu; 5. da bude informisan o svim pitanjima iz rada Gradske organizacije i Saveza, u skladu sa opštim aktima Saveza i Gradske organizacije i sa zakonom; 6. da prati rad organa i radnih tela Gradske organizacije i Saveza, inicira i predlaže pitanja za razmatranje, traži i dobija odgovore na postavljena pitanja; 7. da koristi pravnu pomoć i zaštitu i sve druge vidove pomoći koji su predviđeni ovim Statutom, Statutom Saveza i drugim opštim aktima Gradske organizacije i Saveza; 8. da uživa prava i povlastice koje su predviđene opštim akgima Gradske organizacije i Saveza; 9. da uživa prava i povlastice koja ostvaruju slepa lica na osnovu zakona i drugih propisa državnih organa, drugih institucija odnosno odluka donatora ako je ostvarivanje tih prava i povlastica, u smislu javnih ovlašćenja, preneto u nadležnost Gradske organizacije i Saveza; 10. da prisustvuje skupovima na kojima se raspravlja o njegovom radu i odgovornosti i aktivno učestvuje u raspravi o ovim pitanjima. Slepi i slabovidi članovi mogu podneti zahtev za ponovno utvrđivanje vrste i stepena oštećenja vida, ali ne pre isteka 6 meseci od prethodnog utvrđivanja vrste i stepena oštećenja vida. Dužnosti člana Gradske organizacije su: 1. da poštuje ovaj Statut, druga opšta akta i odluke Gradske organizacije i Saveza; 2. da čuva ugled Gradske organizacije i Saveza; 3. da plaća članarinu ukoliko posebnom odlukom Gradske organizacije ili Saveza nije oslobođen plaćanja članarine. Slepi i slabovidi članovi su dužni da idu na ponovno utvrđivanje vrste i stepena oštećenja vida na zahtev organa Gradske organizacije ili Saveza. ИВ - PRINCIPI RADA I OBLICI ORGANIZOVANjA Član 18. Rad Gradske organizacije odvija se kroz delovanje organizacionih jedinica, organa i radnih tela. Stručne, materijalno - finansijske, administrativne, tehničke, pomoćne i druge poslove za organe i radna tela, za članstvo Gradske organizacije sa organizovanjem i sprovođenjem aktivnosti Gradske organizacije, obavljaju profesionalno zaposlena lica u organizacionoj jedinici - Stručna služba. Stručna služba može obavljati poslove i za druga pravna lica, što se reguliše posebnim ugovorom, koji zaključuje Upravni odbor. Stručne poslove uslužne delatnosti iz oblasti salona za masažu u Gradskoj organizaciji i za potrebe Gradske organizacije obavljaju profesionalna lica zaposlena u organizacionoj jedinici – Salon za masažu. Profesionalno zaposlena lica u Stručnoj službi i Salonu za masažu ostvaruju svoja prava i obaveze iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i opštim aktima Gradske organizacije. Gradska organizacija može za poslove van svoje delatnosti da angažuje lica uz naknadu, u skladu sa Zakonom. Ciljeve i zadatke u Gradskoj organizaciji članovi ostvaruju dobrovoljno i bez naknade osim ako posebnim aktima i odlukama nije drugačije regulisano. Član 19. Gradska organizacija raspolaže svojom imovinom koju stekne u skladu sa zakonom i Statutom. Član 20. Rad, odlučivanje i izbori u Gradskoj organizaciji regulišu se ovim Statutom i drugim opštim aktima Gradske organizacije, a zasnivaju se na principima utvrđenim Statutom Saveza i pravilima Saveza. Član 21. O svim pitanjima od interesa za članstvo i Gradsku organizaciju u celini, raspravljaju i odlučuju organi Gradske organizacije i odgovarajuća radna tela. В - INTERESNO ORGANIZOVANjE Član 22. U okviru Gradske organizacije mogu se osnivati i delovati sekcije, grupe i drugi oblici povezivanja članova radi rešavanja specifičnih problema i zadovoljavanja posebnih interesa. Oblici organizovanog rada iz prethodnog stava ovog člana ne mogu imati status pravnog lica. ВИ - ORGANI I FUNKCIJE U GRADSKOJ ORGANIZACIJI Član 23. Organi Gradske organizacije su: 1. Zbor Gradske organizacije (u daljem tesktu: Zbor); 2. Skupština Gradske organizacije (u daljem tekstu: Skupština); 3. Upravni odbor Gradske organizacije (u daljem tekstu: Upravni odbor); 4. Nadzorni odbor Gradske organizacije (u daljem tekstu: Nadzorni odbor); 5. Predsednik Gradske organizacije (u daljem tekstu: Predsednik); 6. Potpredsednik Gradske organizacije (u daljem tekstu: Potpredsednik); 7. Sekretar Gradske organizacije (u daljem tekstu: Sekretar). 1. Zbor Član 24. Zbor je organ koji čine svi članovi koji imaju navršenih 18 godina života. Zborom predsedava Predsednik Gradske organizacije, a u njegovom odsustvu lice koje on odredi. Zbor saziva Predsednik, a na osnovu odluke Upravnog odbora, ili na zahtev najmanje 30 članova. Poziv za Zbor upućuje se svim članovima najmanje sedam dana pre održavanja zbora. Član 25. Nadležnosti Zbora su da: 1. razmatra Nacrt Statuta Gradske organizacije, izuzev ako postoje razlozi hitnog donošenja; 2. raspravlja o planu i programu rada, finansijskom planu, izveštaju o radu, izveštaju o finansijsko - materijalnom poslovanju sa završnim računom Gradske organizacije; 3. predlaže kandidate za izvršne funkcije, organe i radna tela Gradske organizacije; 4. bira i vrši opoziv predstavnika Skupštine Gradske organizacije, što se bliže reguliše Poslovnikom; 5. obavlja i druge zadatke u skladu sa potrebama i interesima članova u skladu sa ovim Statutom. Član 26. Zbor se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje. Zbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje 50 članova. Ukoliko zbor nema kvorum iz prethodnog stava posle čekanja od 30 minuta Zbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje 40 članova. Član 27. Zbor bira predstavnike sa teritorija opština grada Beograda u Skupštinu Gradske organizacije srazmerno broju članova sa teritorije opštine. Način i postupak kandidovanja i izbori, način rada na Zboru i druga pitanja bliže se regulišu Izbornim pravilima i Poslovnikom ukoliko nisu regulisana ovim Statutom. 2. Skupština Gradske organizacije Član 28. Skupština je najviši organ Gradske organizacije. Skupština je predstavnički organ Gradske organizacije i čine je predstavnici članova sa teritorija opština koje su u sastavu grada Beograda. Skupštinu čine po jedan predstavnik za opštine koje imaju do 100 članova, po dva predstavnika za one koje imaju do 200 članova, po tri predstavnika za one koje imaju do 300 članova i po četiri predstavnika za one koje imaju preko 300 članova. Za utvrđivanje pripadajućeg broja predstavnika u Skupštini merodavan je broj članova koji je upisan na dan 31.12. u godini koja prethodi godini u kojoj se održavaju izbori. Naknade promene broja članova ne utiču na broj predstavnika u Skupštini. Predsednik Gradske organizacije je predsednik Skupštine. Član 29. Skupština: 1. usvaja Statut Gradske organizacije, njegove izmene i dopune; 2. donosi Poslovnik, izborna pravila i druga opšta akta; 3. donosi program rada i finansijski plan, usvaja izveštaje o radu i o finansijsko-materijalnom poslovanju sa završnim računom i izveštajem Nadzornog odbora; 4. bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine, članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, predstavnike Gradske organizacije u Skupštini Saveza; 5. obrazuje svoja stalna i povremena radna tela i imenuje i razrešava njihove članove; 6. donosi odluke: o pokretanju privredne delatnosti, o osnivanju ustanova, o pokretanju glasila Gradske organizacije, o udruživanju u asocijacije slepih i drugih osoba sa invaliditetom koje imaju status pravnog lica, o statusnim promenama, o prestanku rada Gradske organizacije; 7. proglašava počasno članstvo i daje druga priznanja; 8. razmatra molbe, žalbe i predstavke članova i o njima zauzima stavove i donosi odluke u okviru svog delokruga; 9. vrši i druge poslove koji su po svojoj prirodi u njenoj nadležnosti; 10. vrši druge poslove koji su ovim Statutom određeni da spadaju u nadležnost Skupštine. Član 30. Skupština zaseda jednom godišnje a po potrebi i češće. Član 31. Redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik po odluci Upravnog odbora. Vanrednu sednicu Skupštine saziva Predsednik po odluci Upravnog odbora, ili na pismeni zahtev najmanje 1/3 predstavnika Skupštine Gradske organizacije, ili na pismeni zahtev Nadzornog odbora. Zahtev iz prethodnog stava ovog člana podnosi se Upravnom odboru Gradske organizacije. Ukoliko predsednik ne sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, vanrednu sednicu Skupštine mogu sazvati Upravni odbor ili predlagači iz stava 2. ovog člana. Član 32. Predlog dnevnog reda redovne sednice Skupštine utvrđuje Upravni odbor, a vanredne sednice Upravni odbor ili predlagači iz stava 2. prethodnog člana. Član 33. Poziv za redovnu sednicu Skupštine sa datumom održavanja sednice i predlogom dnevnog reda dostavlja se predstavnicima Skupštine i drugim licima čije je prisustvo i učešće u radu u konkretnom slučaju potrebno, a najmanje 15 dana pre datuma održavanja sednice. Ukoliko se uz poziv za redovnu sednicu u smislu stava 1. ne dostave materijali njih je potrebno dostaviti najmanje 8 dana pre datuma održavanja sednice. Poziv za vanrednu sednicu u smislu stava 1. ovog člana dostavlja se, ali u roku ne kraćem od 3 dana pre dana održavanja sednice. Detaljnija pravila o funkcionisanju Skupštine određuju se Poslovnikom o radu. 3. Upravni odbor Član 34. Upravni odbor je kolektivni izvršni organ Skupštine. Upravni odbor ima 7 članova. Predsednik i potpredsednik Skupštine su po funkciji i predsednik i potpredsednik Upravnog odbora. Član 35. Upravni odbor: 1. organizuje rad Gradske organizacije između dve sednice Skupštine i sprovodi odluke i zaključke Skupštine; 2. razvija saradnju sa drugim organizacijama slepih i sa drugim invalidskim i humanitarnim organizacijama; 3. razvija stalnu saradnju sa državnim organima i organima lokalne samouprave, javnim ustanovama, javnim preduzećima, privrednim organizacijama i drugim subjektima u okviru ciljeva i zadataka kojima se bavi Gradska organizacija; 4. imenuje svoje predstavnike u organe i radna tela organizacija sa kojima sarađuje, u skladu sa njihovim aktima; 5. obrazuje svoja stalna i povremena radna tela i imenuje i razrešava njihove članove; 6. upravlja imovinom Gradske organizacije; 7. pokreće postupak za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i po potrebi određuje posebnog zastupnika za ovaj postupak; 8. donosi odluku o organizovanju Stručne službe i proširene delatnosti; 9. donosi akta: o poslovima i radnim zadacima, pravima i obavezama zaposlenih u Stručnoj službi i proširenoj delatnosti, i druga akta kojima se, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, regulišu pitanja iz radnog odnosa; donosi i druga akta koja su, u skladu sa Zakonom, u neposrednoj vezi sa profesionalnim radom zaposlenih u Gradskoj organizaciji i druga akta kojima se uređuje rad Gradske organizacije u pojedinim oblastima a koja nisu u nadležnosti Skupštine; 10. bira ili imenuje i razrešava Sekretara; 11. usvaja privremeni program rada i privremeni finansijski plan; 12. upoznaje se sa izveštajem Nadzornog odbora i završnim računom Gradske organizacije; 13. donosi odluke o sprovođenju planiranih aktivnosti i izvršavanju finansijskog plana i vrši rebalans finansijskog plana u okviru ostvarenih prihoda uz poštovanje namene ostvarenih sredstava; 14. utvrđuje i podnosi predloge Statuta, drugih opštih akata i ostalih normativnih i programskih dokumenata iz nadležnosti Skupštine; 15. razmatra molbe, žalbe i predstavke članova i zauzima stavove i donosi odluke o njima u okviru svog delokruga; 16. vrši i druge poslove koji su po svojoj prirodi u njegovoj nadležnosti. Član 36. Upravni odbor se sastaje četiri puta godišnje, a po potrebi i češće. Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Gradske organizacije na sopstvenu inicijativu ili na zahtev većine članova Upravnog odbora. Ukoliko predsednik Gradske organizacije ne sazove sednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva većine članova Upravnog odbora, vanrednu sednicu Upravnog odbora može sazvati ta većina. Predlog dnevnog reda utvrđuje predsednik Gradske organizacije ili članovi Upravnog odbora koji zahtevaju sazivanje sednice. 4. Nadzorni odbor Član 37. Nadzorni odbor ima 3 člana, od kojih 2 moraju biti iz redova finansijskih i pravnih stručnjaka. Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora iz svog sastava na konstitutivnoj sednici. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine Gradske organizacije. Nadzorni odbor se sastaje najmanje jedanput godišnje. Član 38. Nadzorni odbor: 1. vrši nadzor nad celokupnim finansijsko – materijalnim poslovanjem Gradske organizacije; 2. prati i analizira da li se poštuju zakoni i drugi propisi, kao i opšti i pojedinačni akti Gradske organizacije kojima se reguliše ovo poslovanje; 3. prati i analizira da li se finansijska i materijalna sredstva Gradske organizacije celishodno koriste i troše; 4. po potrebi razmatra i druga pitanja koja se odnose na rad Gradske organizacije i o njima zauzima stavove; 5. razmatra predstavke koje su mu upućene i o njima zauzima stavove; Nadzorni odbor o uočenim pojavama i svojim stavovima obaveštava Upravni odbor i Skupštinu Gradske organizacije i predlaže im preduzimanje odgovarajućih mera. Član 39. Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje Upravnom odboru i Skupštini Gradske organizacije podnosi izveštaj o svom radu i o izvršenom nadzoru nad finansijsko-materijalnim poslovanjem Gradske organizacije. 5. Predsednik Član 40. Predsednik Gradske organizacije: 1. predstavlja i zastupa Gradsku organizaciju pred državnim i drugim organima, privrednim društvima i ostalim pravnim i fizičkim licima i preduzima druge radnje u pravnom prometu u ime i za račun Gradske organizacije; 2. predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora; 3. stara se da se rad Skupštine i Upravnog odbora sprovodi u skladu sa zakonom, Statutom, drugim opštim aktima Gradske organizacije, programom rada i finansijskim planom; 4. stara se da se blagovremeno pripreme neophodni materijali za sednice Skupštine i Upravnog odbora i da se stvore uslovi za njihovo održavanje; 5. stara se da se opšti akti Saveza i odluke Skupštine i Upravnog odbora blagovremeno i dosledno izvršavaju; 6. koordinira rad organa i radnih tela Gradske organizacije; 7. potpisuje zapisnike, opšte akte i odluke koje usvaja Skupština i Upravni odbor; 8. obavlja i druge funkcije koje mu poveri Upravni odbor i Skupština Gradske organizacije. Za svoj rad Predsednik je odgovoran Upravnom odboru i Skupštini Gradske organizacije. 6. Potpredsednik Član 41. Potpredsednik Gradske organizacije obavlja funkciju predsednika u slučaju njegove sprečenosti uključujući i funkciju zastupnika. Potpredsednik može obavljati i druge funkcije koje mu poveri predsednik Gradske organizacije. 7. Sekretar Član 42. Sekretar: 1. zajedno sa predsednikom Gradske organizacije priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora; 2. u saradnji sa Stručnom službom priprema materijale za sednice organa Gradske organizacije i stara se da se stvore neophodni uslovi za rad organa i radnih tela Skupštine i Upravnog odbora; 3. u saradnji sa Stručnom službom sprovodi odluke organa Gradske organizacije i planirane aktivnosti; 4. stara se o delovanju Gradske organizacije u skladu sa Zakonom; 5. ima pravo finansijskog nalogodavca Gradske organizacije; 6. rukovodi Stručnom službom Gradske organizacije, Salonom za masažu, koordinira njihov rad i ima ovlašćenja kao direktor u smislu Zakona o radu; 7. za svoj rad i rad Stručne službe odgovara predsedniku i Upravnom odboru Gradske organizacije; 8. obavlja i druge zadatke koje mu poveri predsednik i Upravni odbor Gradske organizacije. Delokrug sekretara, uslovi i postupak izbora ili imenovanja sekretara Gradske organizacije bliže se regulišu posebnim opštim aktom Upravnog odbora. Član 43. Predsednik, potpredsednik Skupštine i Upravnog odbora i sekretar Upravnog odbora po funkciji su predsednik, potpredsednik i sekretar Gradske organizacije. ВИИ - IZBORI I ODLUČIVANjE Član 44. Mandat članova organa i stalnih radnih tela Gradske organizacije traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Mandati iz prethodnog stava prestaju i pre isteka roka od četiri godine u slučaju podnošenja ostavke, opozivom, preseljenjem, smrću, kao i u slučaju vanrednih izbora. Član 45. Izbori u Gradskoj organizaciji se sprovode na osnovu odluke Skupštine Saveza o raspisivanju izbora za članove Skupštine, a prema Izbornim pravilima Gradske organizacije. Članovi Upravnog odbora i predsednik Gradske organizacije biraju se iz redova članova Skupštine Gradske organizacije. Član 46. Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor Gradske organizacije punovažno odlučuju kada je na sednicama prisutno više od polovine članova. Statut, njegove izmene i dopune, druga opšta akta, kao i odluku o izboru predsednika Gradske organizacije, Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije donose većinom glasova izabranih članova (apsolutna većina). Ostale odluke Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije donose većinom glasova prisutnih članova. Ostale odluke organi Gradske organizacije donose većinom glasova prisutnih članova organa. Član 47. Organi Gradske organizacije odluke donose javnim glasanjem, a ako to zatraži najmanje trećina članova organa, odluke se donose tajnim glasanjem. Donošenje odluka javnim ili tajnim glasanjem bliže se reguliše Poslovnikom. ВИИИ - FINANSIRANjE RADA I IMOVINA GRADSKE ORGANIZACIJE Član 48. Gradska organizacija može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnina, dividendi, privredne delatnosti i na drugi zakonom dozvoljeni način. Gradska organizacije može osnivati privredna društva. Član 49. Gradska organizacija se bavi ostalim uslužnim delatnostima, a naročito ručnom masažom tela (96.04 Delatnost nege i održavanja tela) koju obavljaju profesionalno zaposlena slepa i slabovida lica – fizioterapeutski tehničari. Pored toga Gradska organizacija se može baviti sledećim privrednim i drugim delatnostima: 1. Tretmani za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja; 2. Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih dela i drugih publikacija; 3. Izdavanje časopisa; 4. Obrazovanje koje nije definisano prema stepenima obrazovanja; 5. Ostala socijalna zaštita u ustanovama bez smeštaja; 6. Nepomenute uslužne aktivnosti. Član 50. Sredstva Gradske organizacije utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom. Sredstva se u finansijskom planu utvrđuju prema vrsti prihoda, a raspoređuju se prema namenama u skladu sa ciljevima, zadacima i programom rada Gradske organizacije. Član 51. Finansijsko - materijalno poslovanje Gradske organizacije obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, opštim aktima organa Gradske organizacije i konkretnim odlukama organa Gradske organizacije i ovlašćenih lica. Član 52. Imovinu Gradske organizacije čini sva pokretna i nepokretna imovina, novčana sredstva, hartije od vrednosti i imovinska prava koja se vode na ime Gradske organizacije. Član 53. Skupština odlučuje o sticanju i otuđenju nepokretnih stvari, a Upravni odbor odlučuje o sticanju i otuđenju pokretnih stvari, kao i o davanju nepokretnih i pokretnih stvari u zakup ili na korišćenje. Otuđenje nepokretnih stvari vrši se javnim nadmetanjem ili prikupljanjem pismenih ponuda. Javnim nadmetanje i prikupljanjem pismenih ponuda, vrši se otuđenje i pokretnih stvari u knjigovodstvenoj vrednosti preko 500.000,00 dinara. Ako radnje iz stava 2 i stava 3. ovog člana ne daju rezultate može se pristupiti neposrednoj pogodbi. Otuđenje ostalih pokretnih stvari i davanje u zakup vrši se prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom. O nabavkama sitnog inventara, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, odlučuje Sekretar gradske organizacije. ИX - PRESTANAK RADA GRADSKE ORGANIZACIJE Član 54. Gradska organizacija prestaje sa radom u slučajevima predviđenim Zakonom. U slučaju prestanka rada Gradske organizacije njena imovina pripada organizaciji koja preuzme ostvarivanje ciljeva i zadataka koji su utvrđeni ovim Statutom. Skupština Gradske organizacije određuje organizaciju iz prethodnog stava. U slučaju da Skupština ne odredi organizaciju koja će preuzeti imovinu Gradske organizacije, imovina će se predati Savezu. X - DONOŠENjE STATUTA Član 55. Inicijativu za donošenje Statuta, ili njegovih izmena i dopuna mogu pokrenuti organi Gradske organizacije. Odluku o pokretanju postupka donošenja Statuta mogu doneti Skupština i Upravni odbor Gradske organizacije. Nacrt Statuta Gradske organizacije kao i njegove izmene i dopune utvrđuje Statutarna komisija Gradske organizacije, predlog utvrđuje Upravni odbor, a Statut usvaja Skupština Gradske organizacije. U slučaju nesaglasnosti Statuta Gradske organizacije sa Statutom Saveza, Skupština, Upravni odbor ili Nadzorni odbor Gradske organizacije su dužni da pokrenu postupak usaglašavanja. Do usaglašavanja primenjuju se odredbe Statuta Saveza. Član 56. Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje. XИ-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 57. Sva akta Gradske organizacije doneće se ili usaglasiti sa odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana upisa u Registar kod Agencije za privredne registre. Član 58. Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o udruženjima. Ovlašćuje se Upravni odbor Gradske organizacije da otkloni eventualne nedostatke Statuta na koje ukaže Agencija za privredne registre. Član 59. Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Registar od kada će se i primenjivati. Danom početka primene ovog statuta prestaju sa radom podružnice a članovi podružnica ostaju članovi Gradske organizacije. Danom početka primene ovog statuta prestaju da budu u članstvu Gradske organizacije opštinske i međuopštinske organizacije Saveza iz Beorgada. Članovi opštinskih i međuopštinskih organizacija Saveza iz Beograda mogu pristupiti članstvu Gradske organizacije. Član 60. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Gradske organizacije slepih Beograda broj ___ od __.__.20__. godine. Predsednik Sekretar _______________________ _____________________