Gradska organizacija slepih Beograda
Br. 466
15.03.2024. godine
B e o g r a d
Jevrejska 24
Tel. 011 26 28 471
Fax: 011 26 37 006
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.gosb.org.rs
На основу члана 24. став 5. Статута Градске организације слепих Београда (број 356,од 01.08.2023.), Управни одбор ГОСБ по овлашћењу Скупштине ГОСБ на 19. седници одржаној 15.03.2024.године доноси

И З Б О Р Н А П Р А В И Л А


I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

Овим Изборним правилима (у даљем тексту: Правила) уређује се начин и поступак кандидовања и избора на зборовима градских општина и Скупштини ГОСБ и то: представника у Скупштини ГОСБ, председника и потпредседника ГОСБ, чланова Управног одбора ГОСБ, чланова Надзорног одбора ГОСБ, представника ГОСБ у Скупштини Савеза слепих Србије, као и чланова комисија и других радних тела која образују органи ГОСБ.

Члан 2.


Изборне активности у изборној години обављају се у роковима одређеним Статутом ГОСБ и годишњим Планом рада ГОСБ, а у складу са релевантним актима Савеза слепих Србије.

Члан 3.


Основни критеријуми при предлагању кандидата су: • да је члан претходно био укључен у активности ГОСБ. • да је поверене дужности и функције у оквиру ГОСБ обављао савесно, одговорно и успешно • да је опредељен за јединство ГОСБ и колективан рад • да добро познаје прилике и актуелне циљеве и изазове у оквиру ГОСБ и заједнице слепих уопште • да је спреман да прихвати да ради на спровођењу програмских циљева и задатака ГОСБ • да се у органу задржи прописан однос од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Члан 4.


Скупштину ГОСБ чине представници изабрани на зборовима градских општина, и то за општине које имају до 100 чланова – 1 представник, до 200 чланова – 2 представника, до 300 чланова – 3 представника и преко 300 чланова – четири представника. Управни одбор одлуком утврђује укупан број представника Скупштине уочи одржавања кандидационо-изборних зборова. Зборови се, ради лакшег одржавања, могу сазивати обједињавањем две или више градских општина са мањим бројем чланова, при чему се гласање врши за сваку градску општину засебно.

II – КАНДИДАЦИОНО-ИЗБОРНИ ЗБОР


Члан 5.


Збор сазива и њиме председава председник ГОСБ. На почетку Збора на предлог председавајућег бирају се записничар, два оверача записника и два члана изборне комисије. Кандидате из става 2. овог члана први предлаже председавајући, а уколико неко од њих не добије потребан број гласова, било који члан збора има право да предложи другог кандидата. Предлог дневног реда Збора утврђује Председник ГОСБ успомоћ Управног одбора и доставља члановима Збора у складу са Статутом.

Члан 6.


Збор чини целокупно чланство старије од 18 година.
Збор пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова.

К а н д и д о в а њ е


Члан 7.


На Збору се обавља кандидовање и евидентирање за представнике у Скупштини ГОСБ, чланове Статутарне комисије, чланове НО, представнике ГОСБ у Скупштини ССС, председника и потпредседника ГОСБ, у складу с критеријумима из члана 3. Правила Сваки члан Збора има право да предложи кандидате. Предложени кандидат постаје кандидат ако прихвати кандидатуру. Листа предложених кандидата по редоследу предлагања, коју утврђује Збор, може да садржи већи број кандидата од броја који се бира.

И з б о р и


Члан 8.

На основу утврђене листе у поступку кандидовања, Збор приступа гласању. Сваки члан збора гласа за сваког кандидата за представника Скупштине гласом за, против или уздржано За представника Скупштине је изабран онај кандидат који је добио већину гласова присутних. Уколико два или више кандидата за једно представничко место имају једнак број гласова “за”, гласање се понавља, а уколико и на поновљеном гласању имају једнак број гласова, предност има онај кога је предложио председавајући. Гласање на Збору је јавно, што значи да нико није у обавези да држи у тајности информацију о томе како су гласали поједини чланови збора. Међутим, у записнику се, ради економичности, не води евиденција о појединачним гласовима већ само збирна евиденција. На Збору се води записник који потписују записничар и оверачи записника.

III – КОНСТИТУТИВНО-ИЗБОРНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ


Избор председника и потпредседника ГОСБ, чланова УО, чланова НО, чланова Статутарне комисије и представника у Скупштини ССС.

Члан 9.


Скупштина се конституише од представника зборова градских општина који су изабрани у складу са општим актима.

Члан 10.


На предлог верификационе комисије, Скупштина верификује мандате представницима зборова, који су изабрани у складу са Статутом и Правилима. Ако Скупштина не верификује мандат некоме од представника збора, о томе обавештава збор са захтевом да изабере новог представника, чији се мандат може верификовати на првој следећој седници.

Члан 11.


Скупштина кандидује и бира председника и потпредседника ГОСБ на основу предлога са Збора и предлога поднетих на конститутивно-изборној седници Скупштине, од чланова Скупштине, у складу са Правилима.

Члан 12.


За било коју изборну функцију у ГОСБ може се кандидовати неограничен број чланова. Члан ГОСБ може да се сам кандидује или да буде кандидован, у ком случају мора да прихвати кандидатуру. Члан ГОСБ може да се кандидује или да буде кандидован и уколико је оправдано спречен да присуствује, уколико претходно достави писану изјаву са образложењем одсуства и израженом вољом да прихвата могућу кандидатуру.

Члан 13.


Кандидат има право гласа приликом одлучивања о сопственом избору. Уколико постоји више кандидованих чланова за исту функцију, за кандидате се гласа по редоследу кандидовања. Редослед кандидовања утврђује председавајући.

Члан 14.

За избор сваког члана за неку од функција у ГОСБ гласа се посебно, гласовима за, против или уздржано. Уколико два или више кандидата за исту функцију имају једнак број гласова “за”, гласање се понавља, а уколико и на поновљеном гласању имају једнак број гласова, предност има онај кога је предложио председавајући.

Члан 15.

Управни одбор броји 7 чланова. Председник и потпредседник ГОСБ су уједно и чланови Управног одбора Скупштина бира 5 чланова Управног одбора из редова представника Скупштине на основу кандидатура у складу са Статутом, Пословником и Изборним правилима.

Члан 16.

Надзорни одбор броји три члана од којих је барем један правник или економиста. Члан Надзорног одбора не може да буде члан Скупштине Један члан Надзорног одбора може по потреби да буде и лице које није члан ГОСБ. Скупштина бира чланове Надзорног одбора на основу кандидатура у складу са Статутом и Правилима.

Члан 17.


Статутарна комисија ГОСБ је стално радно тело ГОСБ са задатком да израђује Нацрт статута ГОСБ и Нацрт измена и допуна Статута ГОСБ, прати примену Статута ГОСБ, води рачуна о његовој усклађености са Статутом ССС као и о усклађености осталих општих и појединачних правних аката ГОСБ са Статутом ГОСБ. Статутарну комисију одлуком образује Управни одбор. Статутарна комисија броји три члана од којих барем један мора бити правник, а барем два члана морају бити из чланства ГОСБ. Члан Статутарне комисије може истовремено да буде и члан Управног одбора.

Члан 18.


Скупштина ГОСБ бира једног представника у Скупштину Савеза слепих Србије. Кандидата за представника из става 1. овог члана могу предложити збор градске општине који га је изабрао као представника, било који представник Скупштине, члан Управног одбора или Председник ГОСБ.

Члан 19.


Јавно гласање на збору или седници скупштине се врши истовременим подизањем руку које затим пребројава изборна комисија. Јавно гласање на седницама Управног одбора, Надзорног одбора и радних тела врши се прозивком председавајућег и појединачним изјашњавањем сваког члана. У записнику са седнице бележи се број гласова за, против и уздржаних као и укупан број гласалих по свакој тачки дневног реда о којој се одлучивало. Записник са конститутивно-изборне седнице Скупштине доставља се Скупштини Савеза слепих Србије у року предвиђеном посебним актом Савеза слепих Србије.

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 20.

Ступањем на снагу Правила престају да важе Изборна правила (број. 296 од 28.04.2011.године).

Члан 21.

Изборна правила ступају на снагу даном доношења од када ће се и примењивати.
Секретар Председник
Маријана Лазић Никола Ђорђевић