Gradska organizacija slepih Beograda
Br. 466
15. 03. 2024. godine
B e o g r a d
Jevrejska 24
Tel. 011 26 28 471
Fax: 011 26 37 006
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.gosb.org.rs
На основу члана 24. став 5. Статута Градске организације слепих Београда (број 356 ,од 01.08.2023.), Управни одбор ГОСБ по овлашћењу Скупштине ГОСБ на 19. седници одржаној 15.03.2024.године доноси

ПОСЛОВНИК ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛЕПИХ БЕОГРАДА


I Опште одредбе


Члан 1.


Овим Пословником уређује се: о конституисање, начин рада и одлучивања Зборова, Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора и радних тела Скупштине и Управног одбора Градске организације слепих Београда (у даљем тексту ГОСБ). о делокруг рада, права и дужности председника и потпредседника ГОСБ о права и дужности представника Скупштине, чланова Управног одбора и чланова радних тела Скупштине и Управног одбора ГОСБ. о друга питања од значаја за рад ГОСБ.

Члан 2.


На питања која се односе на рад ГОСБ, а нису регулисана овим Пословником примењиваће се одговарајуће одредбе Статута и других општих аката.

Члан 3.


Одредбе овог Пословника примењују се и на друга лица која учествују у раду, или присуствују седницама органа и радних тела ГОСБ.

Члан 4.


Седнице органа и радних тела су, по правилу, јавне, а изричито се јавност може искључити када је на дневном реду разматрање и одлучивање о питањима која представљају службену или пословну тајну.

Члан 5.


Сваки акт и службена преписка мора у заглављу садржавати пуни назив Организације: Градска организација слепих Београда. Скраћени назив: може се употребити у актима и службеној преписци кадаје очигледно да се односи на ГОСБ.

II Скупштина


Члан 6.


Скупштина доноси план и програм рада за сваку годину. Програм рада тече, по правилу, од 01.01. до 31.12. текуће године.

Члан 7.


У припреми годишњег програма рада учествују органи и радна тела ГОСБ. Управни одбор утврђује и усваја нацрт програма рада и нацрт финансијског плана најкасније до краја текуће године за наредну годину. Документа из претходног става овог члана представљају привремени програм рада и привремени финансијски план и као предлог се подносе Скупштини на разматрање и усвајање.

Члан 8.


Рад Скупштине одвија се на седницама. Седница Скупштине може бити конститутивно-изборна или редовна.

Конститутивно-изборна седница


Члан 9.


Конститутивно-изборна седница Скупштине одржава се поштујући план и рокове утврђене од стране Скупштине Савеза слепих Србије, а најкасније у року од 30 дана од одржавања последњег кандидационо-изборног збора. Број представника Скупштине није сталан и зависи од броја представника Скупштине који се бирају на кандидационо-изборним зборовима градских општина. За конституисање Скупштине неопходно је да се на кандидационо-изборним зборовима градских општина изабере барем две трећине од укупног утврђеног броја представника. Уколико број представника Скупштине падне испод две трећине од максималног броја представника, Управни одбор је дужан да распише нове опште изборе. Уколико представнику Скупштине престане мандат, или мандат представника Скупштине не буде верификован на конститутивној седници Скупштине, Управни одбор сазива ванредни кандидационо-изборни збор градске општине који је изабрао тог представника, како би се изабрао нови представник Скупштине. Скупштина на првој редовној седници гласа о верификацији мандата представника скупштине изабраног на ванредном кандидационо-изборном збору. Уколико редовни или ванредни кандидационо-изборни збор градске општине изабере мање представника Скупштине од предвиђеног броја за ту градску општину или ниједног представника, тај збор неће бити поновљен.
Управни одбор је дужан да одлуком утврди: - укупан број представника скупштине за одређени изборни циклус на основу броја чланова по градским општинама; - укупан број изабраних представника Скупштине након одржавања свих кандидационо-изборних зборова; - укупан број представника Скупштине при свакој промени броја представника Скупштине.

Члан 10.


Предлог дневног реда конститутивно -изборне седнице Скупштине утврђује Управни одбор претходног сазива Скупштине. Конститутивно-изборну седницу Скупштине сазива, по одлуци Управног одбора, Председник ГОСБ. Председавајући кандидује два представника која ће уз њега чинити трочлано радно председништво. Ставља на гласање предлоге за чланове радног председништва о којима се представници појединачно изјашњавају. Уколико неко од предложених није изабран, дају се нови предлози од стране представника Скупштине.

Члан 11.


Ради верификације мандата изабраних представника Скупштине, Управни одбор оснива Верификациону комисију. Верификациона комисија има три члана, од чега један члан мора бити именован из редова запослених у Стручној служби. Верификациона комисија након одржаних кандидационо-изборних зборова градских општина утврђује укупан број изабраних представника и сачињава прелиминарну листу представника. Листа из става 3. овог члана доставља се сваком изабраном представнику уз позив за конститутивну седницу Скупштине. Верификациона комисија прегледа записнике са кандидационо-изборних зборова градских општина и друге материјале од значаја за верификацију представничких мандата и у складу са тиме саставља извештај. Извештај може садржати предлог да се одређеним представницима не верификује мандат, а овакав предлог мора да буде образложен.

Члан 12.


Верификацију мандата врши Скупштина гласањем након представљања извештаја представника Верификационе комисије. Верификациона комисија престаје са радом након што се Скупштина изјасни по питању верификације мандата свих изабраних представника.

Члан 13.


Ако верификациона комисија у свом извештају предлаже да се неком представнику не верификује мандат, Скупштина се о томе изјашњава посебно. Присутни представник чију је верификацију мандата оспорила Верификациона комисија нема право гласа приликом гласања о томе да ли му треба верификовати мандат, али има права да добије реч пре гласања.

Члан 14.


Изборна комисија именује се ради организовања гласања и саопштавања резултата гласања за функције, органе и радна тела која се бирају на конститутивно-изборној седници.

Члан 15.


О раду и одлучивању на конститутивно-изборној седници Скупштине сходно ће се примењивати одредбе овог Пословника којима је регулисан рад редовне седнице Скупштине.

Члан 16.

Председник

Након што председавајући утврди листу кандидата за председника ГОСБ, сваки кандидат је дужан да се обрати Скупштини. Изузетно, уколико је кандидат оправдано спречен да присуствује седници, дужан је да упути своје обраћање Скупштини које чита записничар. Председник ГОСБ ступа на дужност одмах по објављивању резултата гласања и преузима улогу председавајућег седницом Скупштине. У случају да за председника буде изабран представник који је оправдано спречен да присуствује седници, седницом председава председник у оставци до избора заменика председника, који затим преузима председавање седницом.

Члан 17.


Председник ГОСБ представља организацију у разговорима са државним и другим органима, предводи делегацију ГОСБ на разним скуповима и другим састанцима и, по правилу, увек први иступа на њима уколико то право не уступи другом члану делегације.

Члан 18.


Председник ГОСБ има и следећа права и дужности: о стара се да рад на седници тече према утврђеном дневном реду о одобрава представницима оправдано напуштање седнице о стара се о законитости рада ГОСБ, о примени Статута и других општих аката у раду Скупштине, других органа и радних тела ГОСБ, о спровођењу планова и програма рада о учествује у припреми годишњег програма рада и финансијског плана о стара се о остваривању сарадње ГОСБ са надлежним државним и другим органима и другим организацијама и институцијама.

Члан 19.


Председнику ГОСБ престаје функција пре истека мандата оставком, или опозивом. Председник ГОСБ подноси оставку Скупштини, а функција му престаје даном одржавања седнице на којој је оставку поднео односно на првој наредној, у року од 7 дана заказаној седници, ако је оставку поднео између две седнице. На хитно сазваној ванредној седници Скупштине коју сазива Управни одбор у року не краћем од три дана пре одржавања седнице, Скупштина без расправе и гласања утврђује да је мандат председника престао.

Члан 20.


Предлог за опозив Председника ГОСБ може поднети најмање једна трећина од укупног броја представника Скупштине. Образложени предлог се подноси Управном одбору. Уколико председник не сазове ванредну седницу Скупштине у року од 30 дана од дана подношења захтева ванредну седницу Скупштине могу сазвати Управни одбор или предлагачи из става 1. овог члана. Опозив се врши гласањем о поверењу.

Члан 21.


Потпредседник


Избор потпредседника ГОСБ спроводи се по поступку и на начин који је овим Пословником утврђен за избор председника ГОСБ.

Члан 22.


Потпредседник ГОСБ помаже председнику ГОСБ у вршењу послова из његовог делокруга и обавља функцију Председника у случају његове привремене спречености.

Редовна седница Скупштине


Члан 23.


Скупштина ради на основу плана и програма рада по утврђеном дневном реду на седници. Скупштина једном годишње разматра и усваја извештај о раду и извештај о финансиско - материјалном пословању са завршним рачуном и извештајем Надзорног одбора као и план и програм рада и финансијски план.

Члан 24.


Седнице Скупштине сазивају се путем електронске поште, у облику доступном слепим лицима, док се позив на изричит захтев може послати и поштом у текстуалном или аудио формату.. Позив мора да садржи датум, место одржавања седнице и предлог дневног реда. Уз позив се благовремено доставља записник са претходне седнице и материјали који се односе на предлог дневног реда у облику доступном слепим лицима. Предлог дневног реда утврђује Управни одбор. Позив за седницу се доставља представницима Скупштине и другим лицима чије је учешће у раду у конкретном случају потребно, у складу са одлуком Управног одбора. Изузетно, седнице се могу сазвати и у краћем року од 15 дана ако је реч о питањима хитне природе односно када постоје оправдани разлози који се морају образложити и уз сагласност председника.

Члан 25.


Управни одбор је дужан да о свим важнијим питањима која се налазе на дневном реду седнице Скупштине заузме ставове и у виду предлога их благовремено упути Скупштини. Скупштина има право да о питањима из става 1. овог члана не расправља уколико Управни одбор о њима није заузео ставове. У том случају та питања враћа УО на разматрање и заузимање ставова.

Члан 26.


Предлози за измене и допуне дневног реда достављају се Управном одбору најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине. Уколико су предлози за измене и допуне дневног реда претходно прихваћени од стране Управног одбора, подносе се у предлогу дневног реда Скупштини. Управни одбор је дужан да обавести Скупштину које предлоге за измене и допуне дневног реда није прихватио и да одлуку образложи. Сваки представник Скупштине може и на самој седници Скупштине да предложи измену и допуну Дневног реда, али је дужан да образложи хитност тог предлога. За образлагање предлога представник Скупштине има на располагању највише два минута. О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не води се расправа. Коначну одлуку о предлозима за измене и допуне дневног реда доноси Скупштина.

Члан 27.


Пошто отвори седницу председавајући, уз помоћ Стручне службе, на основу службене евиденције прозивањем утврђује да ли седници присуствује више од половине представника за пуноважно одлучивање. Ако се утврди да седници не присуствује потребна већина из претходног става овог члана, председавајући одлаже седницу Скупштине за одговарајући дан или сат. Седница ће се прекинути и одложити и у случају када се у току њеног трајања утврди да није присутна потребна већина представника Скупштине. У случају одлагања седнице, Управни одбор упућује позив за поновљену седницу у року од три дана. Поновљена седница мора се сазвати у року од 15 дана од дана одлагања седнице. Ако председник у току седнице посумња да седници присуствује потребна већина из претходног става, наложиће прозивање или пребројавање. Прозивање или пребројавање од председавајућег може да затражи било који представник Скупштине.

Члан 28.


Када утврди и објави да на седници постоји кворум за пуноважно одлучивање, председавајући приступа утврђивању дневног реда. Представници Скупштине се посебно изјашњавају о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини.

Члан 29.


По усвајању дневног реда приступа се усвајању записника са претходне седнице. О примедбама на записник Скупштина одлучује без расправе.

Члан 30.


Разматрање и одлучивање на седници врши се по тачкама дневног реда. Скупштина, на предлог председавајућег, може одлучити да се истовремено води расправа о две или више тачака дневног реда сличне природе и сличног садржаја. Свако питање се расправља, по правилу, док о њему има пријављених дискутаната. Кад се заврши расправа о поједином питању не може се по истом поново отворити.

Члан 31.


У раду седнице равноправно учествују сви позвани, а одлучују само представници Скупштине. Учесници који желе да узму реч у расправи, пријављују се председавајућем. Пријава за реч подноси се чим расправа почне и може се подносити све до закључења расправе. Председник даје учесницима реч по редоследу пријављивања с тим што предност имају представници Скупштине.

Члан 32.


Учесник у расправи дужан је да се придржава питања која су на дневном реду. Уколико се учесник не придржава дневног реда, дужност председавајућег је да га опомене. У супротном, председавајући му одузима реч. Изузетно, учеснику се може дати реч и други пут, а ограничиће се само на разјашњење битних чињеница или исправку дискусије која је изазвала неспоразум само ако, по оцени председавајућег, питање које је на дневном реду није довољно расправљено. Реч се, на захтев учесника, даје други пут и уколико је учесник поменут у обраћању предходног говорника. Председавајући води рачуна о томе да говорник не буде ометан у свом излагању.

Члан 33.


Скупштина може, у циљу ефикасности у раду, одлучити да се расправа временски ограничи, али само пре него што о поједином питању започне. Кад председавајући оцени да ће расправа о поједином питању трајати дуже, или да је пријављен већи број говорника, може предложити да се ограничи трајање излагања сваког говорника осим излагања предлагача и известиоца и да сваки учесник у расправи по истом питању говори само једанпут. Ограничење трајања излагања може предложити и сваки представник Скупштине. Када је трајање излагања ограничено, председавајући ће у случају прекорачења одређеног времена опоменути говорника, да је време истекло, а ако овај за наредни минут не заврши излагање, одузеће му реч.

Члан 34.


Скупштина о сваком предлогу који је стављен на дневни ред седнице одлучује после расправе, осим у случајевима у којима је овим Пословником одређено да се одлучује без расправе. Пре или после расправе Скупштина може да на предлог председавајућег одлучи, да се не изјашњава о поједином питању, већ да се оно врати одговарајућем органу, или радном телу на даље проучавање и допуну.

Члан 35.


После закључене расправе, прелази се на гласање о предлогу који формулише председавајући уколико није унапред формулисан од стране овлашћеног предлагача. О предлогу се гласа у целини. Ако је стављен предлог за измену и допуну предлога, прво се одлучује о њему, а затим о предлогу у целини. Гласање о предлогу, по правилу, је јавно. Изузетно, Скупштина може да, на предлог најмање једне трећине представника, одлучи о тајном гласању по одређеном питању. У случају тајног гласања примењују се одредбе овог Правилника о тајном гласању.

Члан 36.


При гласању прво се изјашњавају они који гласају "за", затим "против" и најзад суздржани. Јавно гласање се врши дизањем руку или прозивком. Кад гласају дизањем руку прво се изјашњавају они који гласају "за", затим "против" и најзад они који се уздржавају од гласања. Гласање прозивком врши се ако то одреди председавајући или ако то Скупштина одлучи ради провере резултата гласања. У случају истог броја гласова "за" сматра се да одлука није донета па се гласање понавља. У случају истог броја гласова "за" на поновљеном гласању, доноси се одлука коју је предложио председавајући. Уколико је на гласање стављено више предлога, гласа се према редоследу предлагања који утврђује председавајући. По завршеном гласању председавајући утврђује резултате гласања и објављује да ли је предлог прихваћен или одбијен. Резултат гласања уноси се у записник.

Члан 37.


За нарушавање реда на седници односно за ремећење рада и тока седнице могу се изрећи мере: опомене одузимања речи удаљења са седнице.

Члан 38.


Мера опомене изриче се и учеснику који упада у реч или узима реч када му је председавајући није дао. Мера одузимања речи изриче се и учеснику који је већ два пута на тој седници опоменут за непридржавање реда, у смислу претходног става овог члана. Мера удаљења са седнице изриче се учеснику који и после изречене мере опомене односно мере одузимања речи омета или спречава рад на седници, вређа учеснике седнице или употребљава изразе који нису у складу са достојанством Скупштине. Представник Скупштине може бити удаљен само са седнице на којој је повредио ред. Мере опомене и одузимања речи изриче председавајући. Меру удаљења са седнице на предлог председавајућег или неког од представника изриче Скупштина, одлуком.

Члан 39.


О раду на седници води се записник. О чувању записника стара се секретар ГОСБ. Записник садржи: место одржавања седнице, време почетка седнице, број присутних представника Скупштине, имена присутних представника Скупштине и других учесника, имена председавајућег, оверача записника, записничара, усвојени дневни ред, кратак ток седнице са деловима и основним забелешкама дискусија и именима говорника, издвојено мишљење ако представник захтева да се унесе у записник, изнете примедбе, предлоге, одлуке и закључке усвојене на седници, резултате гласања по појединим тачкама и час завршетка седнице. Записник потписују записничар и два оверача записника.

Члан 40.

Рад на седници се снима у звучној техници, а снимак се чува до краја мандата тог сазива, а најмање годину дана.

Члан 41.


Скупштина усваја и доноси следећа акта: извештај о раду, извештај о финансијско- материјалном пословању са завршним рачуном и извештајем НО, план и програм рада, финансијски план, општа акта предвиђена Статутом, одлуке, закључке, препоруке и даје аутентична тумачења аката која доноси. Предлог одлуке и закључка, уколико нису претходно формулисани, формулише председавајући.

Члан 42.

Управни одбор утврђује Предлог плана и програма рада и финансијског плана,као и предлоге општих аката, њихових измена и допуна, одлука и закључака, и подноси их Скупштини на разматрање и доношење. Иницијатори аката из претходног става овог члана могу бити органи ГОСБ, стална радна тела Скупштине и сваки члан Скупштине. Предлагач Статута и других општих аката, њихових измена и допуна, поред Управног одбора може бити и једна трећина представника Скупштине који одређују представника који ће са Статутарном комисијом учествовати у изради текста нацрта аката. Предлагач аката из претходног става овог члана може бити и Статутарна комисија. Предлагачи одлука и закључака као и општих аката ГОСБ могу бити и Надзорни одбор, обједињени збор свих градских општина, и стална радна тела Скупштине Нацрти општих аката и предлози одлука и закључака подносе се Управном одбору у писаном или електронском облику доступном слепим лицима, најмање 7 дана пре одржавања седнице Скупштине. Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по ГОСБ и чланство, предлог акта може се поднети Скупштини на разматрање и одлучивање без претходног разматрања у одговарајућим органима и радним телима. У вези са предлогом за доношење акта по хитном поступку примењиваће се одговарајуће одредбе члана 25. овог Пословника. Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити представницима најкасније до почетка седнице.

Члан 43.


Сва акта Скупштине пре него што се овере печатом потписују председник или лице које овласти Скупштина и секретар ГОСБ. Изворник акта потписан и оверен чува се у архиви. Под изворником акта подразумева се текст који је усвојен на седници Скупштине. Акта ступају на снагу даном усвајања од када се и примењују, осим ако за поједина није другачије одређено. Акта се објављују у звучном гласилу "Наша ризница", на сајту и на друге начине, по одлуци Скупштине.

Радна тела Скупштине


Члан 44.


Скупштина образује стална и повремена радна тела ради праћења, разматрања и решавања питања из своје надлежности.

Члан 45.


Стална радна тела Скупштина образује за мандатни период. Делокруг рада сталних радних тела утврђује се годишњим планом и програмом рада за поједине области и општим актима ГОСБ. На првој седници новог сазива сталног радног тела бира се председник консензусом. Скупштина образује повремена радна тела (комисије, радне групе и друга) ради претресања одређених питања из надлежности Скупштине и извршавања посебних задатака поверених од стране Скупштине. Повремена радна тела престају са радом по извршеном задатку за који су образована. Одлуком о образовању тела из претходног става овог члана одређује се делокруг и начин рада, овлашћење и састав повременог радног тела. Чланове радних тела Скупштина именује из реда редовних чланова ГОСБ, представника у Скупштини и сарадника ГОСБ заинтересованих за питања из делокруга рада радног тела. Представник Скупштине може бити члан више радних тела. Чланови радних тела Скупштине за свој рад одговорни су Скупштини.

члан 46.


Седнице сазива и председава им председник, а у случају његове спречености потпредседник или члан кога радно тело изабере. Материјале за седнице радног тела припрема Стручна служба у договору са председником радног тела. На седницама радног тела води се записник који потписују записничар и председавајући.

члан 47.


Седнице сталних радних тела одржавају се према потреби. Скупштина може опозвати поједине чланове сталног радног тела и пре истека мандата на који су именовани и изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора. Предлог за опозив у smislu prethodnog става овог члана може поднети група од пет представника Скупштине, у писменој форми уз образложење. Члан сталног или повременог радног тела може поднети оставку на место члана.

Члан 48.

У погледу рада и одлучивања на седницама сталних и повремених радних тела Скупштине, сходно се примењују одредбе овог Пословника којима је регулисан рад редовне седнице Скупштине.

Члан 49.


Позиви се члановима радних тела, по правилу, упућују телефоном најкасније три дана пре одржавања седнице.

Члан 50.


Седници радног тела обавезно присуствује представник предлагача акта ако предлагач није члан радног тела. Седници радног тела може присуствовати и учествовати у њеном раду и представник Скупштине који није члан тог радног тела, и то на позив председника радног тела.

Члан 51.


Повремено радно тело подноси Скупштини извештај о одређеним питањима која су на дневном реду Скупштине за коју прилику се између чланова радног тела одређује известилац.

Члан 52.


Статутарна комисија је стално радно тело Скупштине које: о припрема нацрте Статута и других општих аката, њихових измена и допуна које доноси Скупштина и УО о анализира спровођење одредаба Статута и других општих аката о сарађује са одговарајућим радним телом Скупштине Савеза слепих Србије. о разматра представке и предлоге који се упуте Скупштини и Управног одбора у вези са доношењем Статута и других општих аката ГОСБ. о врши и друге послове у оквиру свог делокруга рада које јој одреди Скупштина.

Права и дужности представника у Скупштини и чланова радних тела Скупштине


Члан 53.


Представници у Скупштини и чланови радних тела Скупштине остварују права и дужности у складу са Статутом и другим општим актима на начин предвиђен овим пословником. Представник Скупштине стиче права и дужности на конститутивно- изборној седници Скупштине верификацијом мандата. Члан Статутарне комисије и другог радног тела стиче права и дужности даном избора или образовања.

Члан 54.


Представници Скупштине и чланови радних тела имају право и дужност да присуствују седницама и активно учествују у раду Скупштине и радних тела. У случају оправдане спречености да присуствују седници дужни су да оправдају свој недолазак најмање 48 сати пре одржавања седнице председнику или у Стручној служби ГОСБ.

Члан 55.


Представник у Скупштини има следећа права и дужности: о да о питањима о којима се расправља полази од смерница и ставова збора градске општине који га је изабрао; о да поступа у складу са заједничким општим интересом; о да својим бирачима објасни своје ставове уколико су у супротности са ставовима и смерницама збора који га је изабрао; о да захтева информације потребне за утврђивање одговарајућих предлога за изјашњавање о одлукама и закључцима који се усвајају о да даје иницијативе и предлоге за разматрање појединих питања у Скупштини о да чланове збора који га је изабрао обавештава о раду Скупштине и о свом раду о да активно делује на реализацији усвојених одлука и закључака; о да учествује у активностима ГОСБ. Представник Скупштине је самосталан у одлучивању и гласању.

Члан 56.

Скупштина или збор могу да одлучују тајним гласањем, и то само уколико овакав вид изјашњавања пре гласања о одређеном питању затражи најмање једна трећина присутних. Материјал за тајно гласање чине картице са натписима на брајевом писму, кутија за чување картица и кутија за гласове. Материјал за тајно гласање мора да буде спреман за сваку седницу Скупштине или збор. Уколико било која картица претрпи оштећење или је на њој уочљив визуелни или тактилни траг обележавања, таква картица се мора уништити и заменити новом. Тајно гласање спроводи се тако што чланови изборне комисије деле сваком присутном представнику Скупштине три качланови изборне комисије од сваког представника Скупштине узимају прво картицу која означава глас и стављају је у кутију за гласове, а одмах затим и друге две картице које стављају назад у кутију у којој се чувају картице. Картице које означавају гласове се након сакупљања мешају азатим броје како би се утврдило да број сакупљених картица одговара броју присутних представника и како би се пребројали гласови. Уколико се приликом поступка тајног гласања уоче нерегуларности, поступак се понавља. При тајном гласању размак између редова у којима представници Скупштине седе мора бити такав да омогућује несметани ток гласања.

III Управни одбор


Члан 57.


Управни одбор има 7 чланова али у случају престанка мандата чланова може пуноважно да одлучује и са 4 члана, под условом да се одлуке доносе већином од укупног броја чланова. У случају да број чланова Управног одбора падне на мање од 4 председник ГОСБ је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине. Члан управног одбора коме је престао мандат бира се на првој редовној или изузетно на ванредној седници Скупштине. Управни одбор обавља послове и задатке утврђене Статутом и другим општим актима и о томе подноси извештај Скупштини. Председник и секретар ГОСБ дужни су да чланове Управног одбора редовно обавештавају о свим питањима од значаја за рад Управног одбора. За свој рад чланови Управног одбора су одговорни Скупштини.

Члан 58.


Председник ГОСБ сазива седницу Управног одбора према потреби а најмање четири пута годишње. Седница Управног одбора обавезно се одржава уочи седнице Скупштине и уочи општих избора.

Члан 59.


Позив за седницу са предлогом дневног реда може се доставити члановима Управног одбора у краћем року од седам дана од дана одржавања седнице, и то у хитним случајевима. Предлог дневног реда седнице сачињава председник у сарадњи са секретаром ГОСБ.

Члан 60.


При сачињавању предлога дневног реда председник узима у обзир иницијативе других чланова Управног одбора, радних тела Управног одбора и запослених у ГОСБ. Уколико председник не прихвати иницијативе из претходног става овог члана, дужан је да на седници Управног одбора то образложи. Лица из става 1. овог члана могу и на самој седници предложити да се у дневни ред уврсти одређено питање, с тим што су дужна да образложе хитност предлога. Коначан дневни ред за седницу утврђује Управни одбор путем усмених или електронских консултација.

Члан 61.


У случају хитности одржавања седнице Управног одбора којом услед спречености не може да председава ни председник ни потпредседник, председава члан кога Управни одбор одреди консензусом на самој седници.

Члан 62.


У случају када одређено питање или проблем треба хитно решити, или је потребно прецизирати или допунити одлуку донету на седници, Управни одбор може донети одлуку и електронским путем. Консултацију чланова Управног одбора, по правилу, врши председник и са секретаром сачињава забелешку о резултатима изјашњавања. На првој наредној седници Управног одбора одлуке донете електронским путем стављају се на верификацију.

Члан 63.


Ако седници Управног одбора недостаје кворум, одлаже се и нова заказује, по правилу најкасније у року од седам дана.

Члан 64.


О начину рада и одлучивања на седницама Управног одбора, као ио поступку у вези са доношењем аката сходно ће се примењивати одредбе овог Пословника којима је регулисан рад редовне седнице Скупштине.

Радна тела Управног одбора


Члан 65.


Управни одбор образује стална и повремена радна тела ради квалитетнијег и ефикаснијег обављања послова и задатака из своје надлежности и ради предлагања одређених мера, одлука, закључака, ставова и мишљења. Чланове радних тела Управни одбор именује из чланства ГОСБ, активиста и сарадника ГОСБ. Члан радног тела Управног одбора може да буде и члан Управног одбора. Чланови радних тела за свој рад су одговорни Управном одбору.

Члан 66.

Стална радна тела Управног одбора су: о Комисија за школовање, професионалну рехабилитацију и запошљавање о Комисија за положај и активности жена о Омладинска комисија о редакција часописа "Наша Ризница“. Стална радна тела броје три члана. Радна тела Управни одбор образује за мандатни период.

Члан 67.

Предлог за опозив појединог члана радног тела може поднети сваки члан Управног одбора, председник Управног одбора и председник радног тела. Члан сталног радног тела подноси оставку председнику радног тела, док председник радног тела оставку подноси Управном одбору.

Члан 68.

Делокруг рада сталних радних тела Управног одбора утврђује се годишњим планом и програмом рада за поједину област и општим актима ГОСБ.

Члан 69.


О питањима значајним за рад радних тела Управног одбора сходно ће се примењивати одредбе овог Пословника којима је регулисан рад радних тела Скупштине.

Права и дужности чланова УО и чланова радних тела УО


Члан 70.

Члан Управног одбора стиче права и дужности даном избора. Члан радног тела Управног одбора стиче права и дужности даном именовања. О правима и дужностима чланова Управног одбора и чланова радних тела Управног одбора сходно ће се примењивати одредбе овог Пословника којима су регулисана права и дужности представника у Скупштини и чланова радних тела Скупштине.

IV Надзорни одбор


Члан 71.


Надзорни одбор обавља послове и задатке утврђене Статутом и овим Пословником. За свој рад чланови Надзорног одбора појединачно и колективно одговорни су Скупштини. Чланови Надзорног одбора стичу права и дужности даном избора.

Члан 72.


Председник Надзорног одбора заказује и сазива седницу по потреби, а најмање једном годишње. Предлог дневног реда седнице Надзорног одбора сачињава председник Надзорног одбора. Позив за седницу се по правилу упућује члановима НО телефоном најкасније три дана пре одржавања седнице.

Члан 73.

Надзорни одбор приликом вршења контроле записнички констатује да ли су финансијска средства наменски коришћена у складу са финансијским планом узимајући у обзир и остварене приходе ГОСБ. У записник се уноси и стање финансијске документације, односно да ли је вођена у складу са важећим прописима из области финансија и рачуноводства. Записник потписују председник Надзорног одбора и Секретар ГОСБ. О начину рада и одлучивања на седницама Надзорног одбора сходно ће се примењивати одредбе овог Пословника којима је регулисан рад редовне седнице Скупштине.

V Зборови


Члан 74.

Зборови градских општина имају претежно изборну улогу и то у поступку избора представника Скупштине. Збор може изабраног представника Скупштине предложити и за кандидата за друге функције у ГОСБ, а члан, уколико му мандат буде верификован у Скупштини, дужан је да се изјасни о кандидатури приликом одржавања избора за ту функцију. Члан ГОСБ припада збору градске општине у складу са последњим уписаним местом пребивалишта а сваку промену дужан је да пријави Стручној служби.

Члан 75.


Ради разматрања предлога статута ГОСБ или измена и допуна Статута ГОСБ сазива се обједињени збор свих градских општина. Обједињени збор свих градских општина доноси закључке и препоруке које упућује на разматрање Статутарној комисији Скупштине. Изасланик Статутарне комисије дужан је да на седници Скупштине на којој се разматрају статутарне промене изнесе закључке и препоруке обједињеног збора свих градских општина.

Члан 76.

На друга питања у вези са начином рада и одлучивања на зборовима градских општина и на обједињеном збору свих градских општина сходно ће се примењивати одредбе овог Пословника којима је регулисан рад редовне седнице Скупштине.

Члан 77.


Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду ГОСБ број 466 од 27.06.2011.године.

Члан 78.


Овај Пословник ступа на снагу даном доношења од када ће се и примењивати.
Секретар Председник
Маријана Лазић Никола Ђорђевић