<
Gradska organizacija slepih Beograda
Р.бр.: 356
01. 08. 2023. godine
B e o g r a d
Jevrejska 24
Tel. 011 26 28 471
Fax: 011 26 37 006
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
www.gosb.org.rs
На основу члана 22. став 4. у вези са чланом 12. Закона о удружењима („Сл. Гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), и на основу члана 33. Статута Градске организације слепих Београда бр. 725, Скупштина Градске организације слепих Београда на седници од 13.07.2023. године усвојила је:
С Т А Т У Т
Градске организације слепих Београда
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Градска организација слепих Београда, (у даљем тексту: Градска организација) је самостална, јединствена, добровољна, инвалидска, социо - хуманитарна, невладина, непрофитна организација која окупља слепe и слабовиде особе ради остваривања њихових заједничких потреба и интереса. Градска организација је у саставу Савеза слепих Србије (у даљем тексту Савез). Чланови Градске организације, истовремено су и чланови Савеза. Остварујући циљеве и задатке утврђене овим Статутом Градска организација делује у јавном интересу и обавља послове са јавним овлашћењима предвиђене Законом о удружењима и другим прописима.

Члан 2.


Назив организације је: Градска организација слепих Београда. Скраћени назив Градске организације је: ГОСБ. Градска организација делује на територији града Београда што подразумева деловање и на територији свих општина у саставу града Београда, а што се ближе регулише овим Статутом и другим општим актима Градске организације. Градска организација не може имати друге организације у свом саставу. Седиште Градске организације је у Београду, у Јеврејској улици број 24, на територији градске општине Стари град.

Члан 3.


Градска организација има статус правног лица. Градску организацију представља и заступа председник Градске организације, или лице које он овласти.

Члан 4.


Градска организација има печат и штамбиљ. Печат је округлог облика, пречника 3 cm унутар којег је кружни натпис на српском језику, исписан латиницом: Градска организација слепих Београда. У средини печата налази се лого ГОСБ. Штамбиљ је правоугаоног облика на којем се налази натпис на српском језику, исписан латиницом: Градска организација слепих Београда.

Члан 5.


Јавност рада Градске организације се остварује достављањем или давањем на увид планова и програма, извештаја о раду и информација и других аката (у даљем тексту подаци) правним и физичким лицима која помажу рад Градске организације а који су у вези са донацијом коју та лица чине градској организацији, у складу са прописима који регулишу заштиту података о личности. Јавност рада се остварује и објављивањем планова и програма, извештаја о раду и информација у специјализованом звучном гласилу за слепе Београда "Наша ризница" и другим средствима информисања, на интернет страници и на друге начине, у складу са Законом, а на основу одлуке Управног одбора.

II - ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ


Члан 6.

Градска организација непосредно остварује циљеве, задатке, права и обавезе утврђене овим статутом, као и циљеве и задатке утврђене Статутом Савеза слепих Србије. Област остваривања циљева Градске организације је социо - хуманитарна. Основни циљ Градске организације је побољшање квалитета живота и унапређивање положаја њених чланова и слепих и слабовидих особа уопште, кроз пружање подршке у остваривању права из различитих области и стварању једнаких могућности за што самосталнији живот и социјалну укљученост.
Посебни циљеви Градске организације који доприносе остварењу општег циља су:
1. отклањање свих облика дискриминације и других негативних последица слепоће и слабовидости,
2. пуно и равноправно учешће слепих и слабовидих у друштву и остваривање њихових права у складу са међународним стандардима,
3. унапређивање животног стандарда слепих и слабовидих лица и унапређење посебне друштвене подршке овој категорији особа са инвалидитетом.

Члан 7.

Градска организација нарочито спроводи следеће активности:
1. ради на откривању и евидентирању слепих и слабовидих на свом подручју и њиховом учлањивању у Градску организацију,
2. упућује особе оштећеног вида на лекарске прегледе ради утврђивања степена оштећења вида и његове евентуалне корекције или лечења,
3. у сарадњи са надлежним органима помаже у предузимању превентивних мера ради отклањања узрока који доводе до смањења, или губитка вида,
4. води одговарајуће евиденције о: узроку и степену губитка вида, социјално - економском стању чланства, врсти, обиму и стању социјалних потреба чланства и о другим подацима,
5. покреће иницијативе код надлежних органа и организација за доношење нових, или за измене и допуне постојећих прописа у области социјалне и других облика заштите слепих и слабовидих,
6. предузима мере за упућивање слепе и слабовиде деце, омладине и одраслих на школовање, радно оспособљавање и рехабилитацију, даје предлоге за унапређење школовања и професионалне рехабилитације слепих и слабовидих,
7. у сарадњи са надлежним органима, институцијама, правним и физичким лицима проналази одговарајућа радна места за слепе и слабовиде, и помаже им у запошљавању, прати услове рада запослених слепих и слабовидих и предлаже и предузима мере за побољшање тих услова,
8. ради на јачању самосвести слепих и слабовидих особа, на развијању њихове личности, самопоштовања и осећаја одговорности,
9. помаже у решавању и задовољавању различитих потреба чланова и њихових породица: пружа им материјалну, правну, психолошку и друге врсте помоћи, у складу са могућностима; брине се о одговарајућем смештају самохраних мајки, старих и изнемоглих, као и особа лишених пословне или радне способности,
10. помаже у организовању одмора, опоравка и бањско - климатског лечења слепих и слабовидих,
11. окупља слепе и слабовиде и разноврсним облицима активности помаже њихово учешће у друштвеном животу,
12. организује и омогућава бављење културно - просветним, уметничким, спортским, рекреативним, шаховским и другим аматерским и друштвено - забавним активностима у циљу свестраног развоја слепих и слабовидих и њиховог укључивања у облике рада лица здравог вида, па због тога, по потреби, формира секције, друштва и клубове,
13. информише своје чланство, друге заинтересоване слепе и слабовиде особе и остале грађане о својим активностима путем сопствених гласила у складу са Законом и на друге редовне и повремене начине, а на начин доступан слепима; ствара услове за већу информисаност слепих и слабовидих о најразличитијим питањима,
14. упознаје јавност са могућностима и потребама слепих и слабовидих путем јавних трибина, средстава јавног информисања и на друге погодне начине,
15. у складу са могућностима набавља путем донација тифлотехничка помагала којима се служе слепе и слабовиде особе, и затим та помагала даље донира свом чланству,
16. обезбеђује материјална средства и друге услове за извршавање постављених задатака,
17. самостално, или са другим организацијама, оснива и развија: специјализоване установе у складу са законом и обавља сопствену привредну делатност,
18. помаже финансијски, или на друге начине унапређивању доступности и масовнијој примени нових техничких помагала за слепе и слабовиде,
19. ангажује се на проширењу врста и обима услуга намењених слепима и слабовидима,
20. реализује и друге активности од интереса за чланство.

Члан 8.


Ради благовременог и квалитетног остваривања циљева и задатака из чланова 6. и 7. овог Статута, Градска организација доноси годишње планове и програме рада. Планови и програми Градске организације доносе се на основу изражених потреба и интереса чланства и одговарајућих планова и програма Скупштине Савеза.

III - ЧЛАНСТВО


Члан 9.


Чланови Градске организације могу бити:
1. редовни,
2. помажући и
3. почасни.

Градска организација води евиденцију и чува документацију својих редовних и помажућих чланова, док евиденцију о почасним члановима Градске организације води Савез.

Члан 10.
Редован члан Градске организације може постати свако слепо и слабовидо лице, на основу изражене воље, под условом:
1. да има пребивалиште на подручју града Београда,
2. да испуњава услове према Одлуци о дефиницији слепоће и слабовидости Савеза,
3. да прихвата да се копија Медицинског картона за евиденцију и категоризацију слепих и слабовидих чува у седишту Градске организације, уз доставу оригинала на увид.

Слепим лицем се у смислу тачке 2 става 1 овог члана сматра лице које на бољем оку са корекцијом има оштрину вида 0,05 или мању, и лице са видним пољем сведеним на централни део мањи од 10 степени. Слабовидим лицем се, у смислу тачке 2 става 1 овог члана, сматра лице које на бољем оку са корекцијом има оштрину вида мању од 0,30.

Члан 11.
Помажући члан може постати физичко или правно лице које је спремно својим радом и средствима да допринесе остваривању циљева и задатака Савеза.

Члан 12.
Одлуку о пријему редовних и помажућих чланова доноси Управни одбор Градске организације. Против одлуке из претходног става жалба се може уложити у року од 30 дана од дана доношења одлуке. Одлуку по жалби доноси Скупштина Градске организације на првој наредној седници. Градска организација издаје чланске карте редовним и помажућим члановима.

Члан 13.

Почасни члан може постати лице које има нарочите заслуге за Градску организацију. Одлуку о пријему почасног члана доноси Скупштина Савеза на предлог Скупштине Градске организације. Почасном члану Градске организације повељу издаје Савез.

Члан 14.

Права редовног члана Градске организације су:
1. да активно учествује у утврђивању и остваривању циљева и задатака Градске организације,
2. да бира и буде биран у органе и радна тела Градске организације и Савеза ако није млађи од 18 година,
3. да непосредно одлучује ако је члан органа Градске организације и ако има навршених 18 година,
4. да се информише о раду својих представника и да учествује у њиховом опозиву као и у опозиву органа у Градској организацији и Савезу,
5. да буде информисан о свим питањима из рада Градске организације и Савеза, у складу са општим актима Савеза и Градске организације и са законом,
6. да прати рад органа и радних тела Градске организације и Савеза, иницира и предлаже питања за разматрање, тражи и добија одговоре на постављена питања,
7. да користи правну помоћ и заштиту и све друге видове помоћи који су предвиђени овим Статутом, Статутом Савеза и другим општим актима Градске организације и Савеза,
8. да ужива права и повластице које су предвиђене општим акгима Градске организације и Савеза,
9. да ужива права и повластице која остварују слепа лица на основу закона и других прописа државних органа, других институција односно одлука донатора ако је остваривање тих права и повластица, у смислу јавних овлашћења, пренето у надлежност Градске организације и Савеза,
10. да присуствује скуповима на којима се расправља о његовом раду и одговорности и активно учествује у расправи о овим питањима.

Дужности члана Градске организације су:
1. да поштује овај Статут, друга општа акта и одлуке Градске организације и Савеза.
2. да чува углед Градске организације и Савеза.
3. да плаћа чланарину уколико посебном одлуком Градске организације или Савеза није ослобођен плаћања чланарине.

Члан 15.


Чланство у организацији и Савезу престаје:
- иступањем,
- због неиспуњавања услова према Дефиницији слепоће и слабовидости,
- пресељењем на подручје друге организације Савеза,
- смрћу и
- искључењем.

Члан 16.

Захтев за иступање члан подноси Управном одбору Градске организације. Права и обавезе члана, предвиђене Статутом организације и Савеза, престају кад Управни одбор констатује да је поднет захтев за иступање. Одлуку о престанку чланства због неиспуњавања услова према важећој Дефиницији слепоће и слабовидости доноси Управни одбор основне организације на основу медицинског налаза којим је утврђена промена у степену оштећења вида. Одлуку о престанку чланства због пресељења на подручје друге организације Савеза доноси Управни одбор Градске организације на основу промене адресе у личној карти. На одлуку из претходног става члан има право жалбе Скупштини Градске организације у року од 15 дана од дана пријема одлуке. Одлука Скупштине као другостепеног органа је коначна. Одлуку о искључењу из чланства организације и Савеза доноси Скупштина Градске организације.

Члан 17.


Иницијативу за искључење из чланства Градске организације може покренути било који члан или орган Градске организације, у форми писменог захтева Управном одбору. Управни одбор Градске организације је дужан да спроведе поступак утврђивања основаности захтева за искључење, односно, утврђивања стварног чињеничног стања. Овај поступак, уместо Управног одбора може спровести дисциплинска комисија, по налогу Управног одбора. Облици дисциплинске одговорности и дисциплински поступак уређени су посебним правилником Скупштине Савеза, а која правила се сходно примењују у дисциплинском поступку пред органима Градске организације. По утврђивању чињеничног стања, Управни одбор, односно дисциплинска комисија упућује предлог за искључење Скупштини Градске организације. На одлуку из претходног става члан има право жалбе Скупштини, у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

IV - ПРИНЦИПИ РАДА И ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА


Члан 18.


Рад Градске организације одвија се кроз деловање организационих јединица, органа и радних тела. Стручне, материјално - финансијске, административне, техничке, помоћне и друге послове за органе, радна тела и чланство Градске организације обављају професионално запослена лица у организационој јединици - Стручна служба. Стручна служба може обављати послове и за друга правна лица, што се регулише посебним уговором, који закључује Председник Градске организације уз сагласност Скупштине Градске организације. Стручне послове услужне делатности из области масаже у Градској организацији за потребе Градске организације обављају професионална лица запослена у организационој јединици – Салон за масажу. Професионално запослена лица у Стручној служби и Салону за масажу остварују своја права и обавезе из радног односа у складу са Законом и општим актима Градске организације. Градска организација може за послове ван своје делатности да ангажује лица уз накнаду, у складу са Законом. Циљеве и задатке у Градској организацији чланови остварују добровољно и без накнаде осим ако посебним актима и одлукама није другачије регулисано.

Члан 19.

Градска организација располаже својом имовином коју стекне у складу са законом и Статутом.

Члан 20.


Рад, одлучивање и избори у Градској организацији регулишу се овим Статутом и другим општим актима Градске организације, а заснивају се на принципима утврђеним Статутом Савеза и правилима Савеза. О свим питањима од интереса за чланство и Градску организацију у целини, расправљају и одлучују органи Градске организације и одговарајућа радна тела.

Члан 21.


У оквиру Градске организације могу се оснивати и деловати секције, групе и други облици повезивања чланова ради решавања специфичних проблема и задовољавања посебних интереса. Облици организованог рада из претходног става овог члана не могу имати статус правног лица.

V - ОРГАНИ И ФУНКЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ


Члан 22.

Органи Градске организације су:
1. Зборови Градске организације
2. Скупштина Градске организације (у даљем тексту: Скупштина),
3. Управни одбор Градске организације (у даљем тексту: Управни одбор),
4. Надзорни одбор Градске организације (у даљем тексту: Надзорни одбор).
Зборови

Члан 23.


Збор чине сви чланови Градске организације са местом пребивалишта на територији градске општине за коју се збор сазива. Зборови предлажу и бирају кандидате за представнике у Скупштини са територије градских општина за које су сазвани. Зборови градских општина могу се сазвати у оквиру редовних избора или ванредно, уколико је дошло до престанка мандата представника скупштине са територије градске општине за коју се збор сазива или у случају општих ванредних избора. За потребе разматрања Предлога статута или његових измена и допуна сазива се обједињени Збор свих градских општина. Закључци и предлози са обједињеног Збора свих градских општина достављају се на разматрање Скупштини.

Члан 24.

Зборове сазива и њима председава Председник Градске организације. Позив за Збор упућује се свим члановима са територије градске општине за коју се збор сазива, најмање седам дана пре одржавања збора. Позив из претходног става са предлогом дневног реда и материјалима упућује се оглашавањем на интернет страници Градске организације, а на писани захтев члана и поштом у звучном формату. Збор пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова. Начин и поступак кандидовања и избори, начин рада на Зборовима и друга питања ближе се регулишу Изборним правилима и Пословником.

Скупштина Градске организације


Члан 25.


Скупштина је највиши орган Градске организације и чине је изабрани представници са територија градских општина града Београда. Скупштину чине по један представник за градске општине које имају до 100 чланова, по два представника за оне које имају до 200 чланова, по три представника за оне које имају до 300 чланова и по четири представника за оне које имају преко 300 чланова. За утврђивање припадајућег броја представника у Скупштини меродаван је број чланова који је уписан на дан 31.12. у години која претходи години у којој се одржавају избори. Накнаде промене броја чланова по градским општинама не утичу на број представника у Скупштини. Председник Градске организације је председник Скупштине.

Члан 26.


Скупштина:
1. усваја Статут Градске организације, његове измене и допуне,
2. доноси Пословник, изборна правила и друга општа акта,
3. доноси програм рада и финансијски план, усваја извештаје о раду и о финансијско-материјалном пословању са завршним рачуном и извештајем Надзорног одбора,
4. бира и разрешава председника и потпредседника Скупштине, чланове Управног одбора, чланове Надзорног одбора и представника Градске организације у Скупштини Савеза,
5. образује своја стална и повремена радна тела и именује и разрешава њихове чланове,
6. доноси одлуке: о покретању привредне делатности, о оснивању установа, о покретању гласила Градске организације, о удруживању у асоцијације слепих и других особа са инвалидитетом које имају статус правног лица, о статусним променама, о престанку рада Градске организације,
7. упућује предлог Скупштини Савеза за пријем почасног члана и додељује друга признања,
8. разматра молбе, жалбе и представке чланова и о њима заузима ставове и доноси одлуке у оквиру свог делокруга,
9. врши и друге послове који су по својој природи у њеној надлежности,
10. врши друге послове који су овим Статутом одређени да спадају у надлежност Скупштине.

Члан 27.


Скупштина заседа једном годишње а по потреби и чешће. Седнице се могу одржати непосредно или посредством интернет везе (on-line) уз обезбеђивање услова да сваки члан може да учествује у раду.

Члан 28.


Редовну седницу Скупштине сазива Председник по одлуци Управног одбора. Ванредну седницу Скупштине сазива Председник по одлуци Управног одбора, или на писмени захтев најмање једне трећине представника Скупштине Градске организације, или на писмени захтев Надзорног одбора. Захтев из става 2. овог члана подноси се Управном одбору Градске организације. Уколико председник не сазове ванредну седницу Скупштине у року од 30 дана од дана подношења захтева, ванредну седницу Скупштине могу сазвати Управни одбор или предлагачи из става 2. овог члана. Предлог дневног реда редовне седнице Скупштине утврђује Управни одбор, а ванредне седнице Управни одбор или предлагачи из става 2. Овог Члана.

Члан 29.


Позив за редовну седницу Скупштине са датумом одржавања седнице, предлогом дневног реда и материјалима доставља се представницима Скупштине и другим лицима чије је присуство и учешће у раду у конкретном случају потребно најмање 15 дана пре датума одржавања седнице. Позив за седницу заједно са материјалима се шаље електронском поштом, а на писани захтев члана и поштом у звучном формату. Уколико се уз позив за редовну седницу не доставе материјали њих је потребно доставити најмање 8 дана пре датума одржавања седнице. Позив за ванредну седницу доставља се у року не краћем од 3 дана пре дана одржавања седнице. Детаљнија правила о функционисању Скупштине одређују се Пословником о раду.

Управни одбор


Члан 30.


Управни одбор је извршни орган Скупштине. Управни одбор има 7 чланова. Председник и потпредседник Скупштине су по функцији и председник и потпредседник Управног одбора.

Члан 31.


Управни одбор:
1. организује рад Градске организације између две седнице Скупштине и спроводи одлуке и закључке Скупштине,
2. развија сарадњу са другим организацијама слепих и са другим инвалидским и хуманитарним организацијама,
3. развија сталну сарадњу са државним органима и органима локалне самоуправе, јавним установама, јавним предузећима, привредним организацијама и другим субјектима у оквиру циљева и задатака којима се бави Градска организација,
4. именује своје представнике у органе и радна тела организација са којима сарађује, у складу са њиховим актима,
5. образује своја стална и повремена радна тела и именује и разрешава њихове чланове,
6. управља имовином Градске организације,
7. покреће поступак за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника за овај поступак,
8. доноси одлуку о организовању Стручне службе и проширене делатности,
9. доноси акта: о пословима и радним задацима, правима и обавезама запослених у Стручној служби и проширеној делатности, и друга акта којима се, у складу са Законом и подзаконским актима, регулишу питања из радног односа; доноси и друга акта која су, у складу са Законом, у непосредној вези са професионалним радом запослених у Градској организацији и друга акта којима се уређује рад Градске организације у појединим областима а која нису у надлежности Скупштине,
10. усваја привремени програм рада и привремени финансијски план,
11. упознаје се са извештајем Надзорног одбора и завршним рачуном Градске организације,
12. доноси одлуке о спровођењу планираних активности и извршавању финансијског плана и врши ребаланс финансијског плана у оквиру остварених прихода уз поштовање намене остварених средстава,
13. утврђује и подноси предлоге Статута, других општих аката и осталих нормативних и програмских докумената из надлежности Скупштине,
14. разматра молбе, жалбе и представке чланова и заузима ставове и доноси одлуке о њима у оквиру свог делокруга,
15. предлаже Скупштини кандитата за представника Градске организације у Скупштини Савеза, ,
16. врши и друге послове који су по својој природи у његовој надлежности.

Члан 32.


Управни одбор се састаје четири пута годишње, а по потреби и чешће. Седнице Управног одбора сазива председник Градске организације на сопствену иницијативу или на захтев већине чланова Управног одбора. Уколико председник Градске организације не сазове седницу Управног одбора у року од 15 дана од дана подношења захтева већине чланова Управног одбора, ванредну седницу Управног одбора може сазвати та већина. Предлог дневног реда утврђује председник Градске организације или чланови Управног одбора који захтевају сазивање седнице. Седнице се могу одржати непосредно или посредством интернет везе (on-line) уз обезбеђивање услова да сваки члан може да учествује у раду. Позив за седницу се шаље електронском поштом заједно са потребним материјалима.

Надзорни одбор

Члан 33.


Надзорни одбор има 3 члана. Председника Надзорног одбора бирају чланови Надзорног одбора из свог састава на првој наредној седници након конститутивне седнице. Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Скупштине Градске организације. Надзорни одбор се састаје најмање једанпут годишње. Седнице се могу одржати непосредно или посредством интернет везе (on-line) уз обезбеђивање услова да сваки члан може да учествује у раду. Позив за седницу се шаље електронском поштом заједно са материјалима.

Члан 34.


Надзорни одбор:
1. врши надзор над целокупним финансијско–материјалним пословањем Градске организације,
2. прати и анализира да ли се поштују закони и други прописи, као и општи и појединачни акти Градске организације којима се регулише ово пословање,
3. прати и анализира да ли се финансијска и материјална средства Градске организације целисходно користе и троше,
4. по потреби разматра и друга питања која се односе на рад Градске организације и о њима заузима ставове,
5. разматра представке које су му упућене и о њима заузима ставове.
Надзорни одбор о уоченим појавама и својим ставовима обавештава Управни одбор и Скупштину Градске организације и предлаже им предузимање одговарајућих мера.

Члан 35.


Надзорни одбор најмање једном годишње Управном одбору и Скупштини Градске организације подноси извештај о свом раду и о извршеном надзору над финансијско-материјалним пословањем Градске организације.

Председник


Члан 36.

Председник Градске организације:
1. представља и заступа Градску организацију пред државним и другим органима, привредним друштвима и осталим правним и физичким лицима и предузима друге радње у правном промету у име и за рачун Градске организације,
2. председава седницама Скупштине и Управног одбора,
3. стара се да се рад Скупштине и Управног одбора спроводи у складу са законом, Статутом, другим општим актима Градске организације, програмом рада и финансијским планом,
4. стара се да се благовремено припреме неопходни материјали за седнице зборова, Скупштине и Управног одбора и да се створе услови за њихово одржавање,
5. стара се да се општи акти Градске организације и одлуке Скупштине и Управног одбора благовремено и доследно извршавају,
6. координира рад органа и радних тела Градске организације,
7. потписује записнике, опште акте и одлуке које усваја Скупштина и Управни одбор,
8. обавља и друге функције које му повери Управни одбор и Скупштина. За свој рад Председник је одговоран Управном одбору и Скупштини Градске организације.

Потпредседник


Члан 37.

Потпредседник Градске организације (у даљем тексту: потпредседник) обавља функцију председника у случају његове спречености. Потпредседник може обављати и друге функције које му повери председник.

Секретар


Члан 38.


1. заједно са председником припрема седнице Скупштине и Управног одбора,
2. у сарадњи са Стручном службом припрема материјале за седнице органа Градске организације и стара се да се створе неопходни услови за рад органа и радних тела Скупштине и Управног одбора,
3. у сарадњи са Стручном службом спроводи одлуке органа Градске организације и планиране активности,
4. стара се о деловању Градске организације у складу са Законом,
5. има право финансијског налогодавца Градске организације,
6. руководи Стручном службом Градске организације, Салоном за масажу, координира њихов рад и има овлашћења као директор у смислу Закона о раду,
7. за свој рад и рад Стручне службе одговара председнику и Управном одбору Градске организације,
8. обавља и друге задатке које му повери председник и Управни одбор.

VI - ИЗБОРИ И ОДЛУЧИВАЊЕ


Члан 39.


Мандат чланова органа и сталних радних тела Градске организације траје четири године са могућношћу поновног избора изузев мандата председника, који траје четири године са могућношћу поновног избора узастопно на највише још један мандат. Мандати из претходног става престају и пре истека рока од четири године у случају подношења оставке, опозивом, пресељењем, смрћу, као и у случају ванредних избора.

Члан 40.


Избори у Градској организацији могу бити редовни и ванредни. Редовни избори се спроводе сваке четврте године и то за представнике Скупштине, чланове Управног одбора, за председника и потпредседника као и за чланове Надзорног одбора. Редовни избори се расписују на начин да буду спроведени у последња три месеца пред истек мандата лица из става 2. овог члана. Ванредни избори се расписују за попуњавање функција на којима је дошло до престанка мандата. Ванредни избори се расписују на начин да буду спроведени најкасније три месеца након престанка мандата. Лицу изабраном на ванредним изборима мандат истиче даном спровођења следећих редовних избора. Општи ванредни избори могу се расписати по посебној одлуци Скупштине У случају општих ванредних избора мандат свим изабраним лицима траје четири године.

Члан 41.


У органима Градске организације не може бити мање од 30 посто особа мушког или женског пола. У органе Градске организације не могу бити бирани запослени у стручној служби али могу запослени у другим организационим јединицама уколико су чланови Градске организације.

Члан 42.


Органи Градске организације пуноважно одлучују када је седницама присутно више од половине изабраних чланова. Статут и његове измене и допуне и друга општа акта, као и одлуку о избору председника и потпредседника, Скупштина доноси већином гласова изабраних чланова. Остале одлуке органа Градске организације доносе се већином гласова присутних чланова органа. Органи Градске организације одлуке доносе јавним гласањем, а ако то затражи најмање трећина присутних чланова органа, одлуке се доносе тајним гласањем. Доношење одлука јавним или тајним гласањем ближе се регулише Пословником органа који доноси одлуке.

VII - ФИНАНСИРАЊЕ РАДА И ИМОВИНА ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Члан 43.

Градска организација може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнина, дивиденди, привредне делатности и на други законом дозвољени начин. Градска организација може оснивати привредна друштва.

Члан 44.

Градска организација се бави осталим услужним делатностима, а нарочито ручном масажом тела (96.04 – Делатност неге и одржавања тела) коју обављају професионално запослена слепа и слабовида лица – физиотерапеутски техничари. Поред тога Градска организација се може бавити следећим привредним и другим делатностима:
1. третмани за побољшање физичког стања и расположења,
2. издавање књига, брошура, музичких дела и других публикација,
3. издавање часописа,
4. образовање које није дефинисано према степенима образовања,
5. услуге у заједници,
6. друге услужне активности.

Члан 45.


Средства Градске организације утврђују се и распоређују финансијским планом. Средства се у финансијском плану утврђују према врсти прихода, а распоређују се према наменама у складу са циљевима, задацима и програмом рада Градске организације.

Члан 46.

Финансијско - материјално пословање Градске организације обавља се у складу са законом и другим прописима, општим актима органа Градске организације и конкретним одлукама органа Градске организације и овлашћених лица.

Члан 47.


Имовину Градске организације чини сва покретна и непокретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и имовинска права која се воде на име Градске организације.

Члан 48.


Скупштина одлучује о стицању и отуђењу непокретних ствари, а Управни одбор одлучује о стицању и отуђењу покретних ствари, као и о давању непокретних и покретних ствари у закуп или на коришћење. Отуђење непокретних ствари врши се јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда. Јавним надметањем и прикупљањем писмених понуда, врши се отуђење и покретних ствари у књиговодственој вредности преко 500.000,00 динара. Ако радње из става 2 и 3. овог члана не дају резултате може се приступити непосредној погодби. Отуђење осталих покретних ствари и давање у закуп врши се прикупљањем понуда или непосредном погодбом. О набавкама ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала, одлучује Секретар градске организације.

VIII - ПРЕСТАНАК РАДА ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Члан 49.


Градска организација престаје са радом у случајевима предвиђеним Законом. У случају престанка рада Градске организације њена имовина припада организацији која преузме остваривање циљева и задатака који су утврђени овим Статутом. Скупштина Градске организације одређује организацију из претходног става. У случају да Скупштина не одреди организацију која ће преузети имовину Градске организације, имовина ће се предати Савезу.

IX - ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА


Члан 50.

Иницијативу за доношење Статута, или његових измена и допуна могу покренути органи Градске организације. Одлуку о покретању поступка доношења Статута могу донети Скупштина и Управни одбор. Нацрт Статута Градске организације као и његове измене и допуне утврђује Статутарна комисија Градске организације, предлог разматра обједињени збор свих градских општина, утврђује Управни одбор, а Статут усваја Скупштина. У случају несагласности Статута Градске организације са Статутом Савеза, Скупштина, Управни одбор или Надзорни одбор су дужни да покрену поступак усаглашавања. До усаглашавања из става 4. овог члана примењују се одредбе Статута Савеза. Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

X- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 51.


Сва акта Градске организације донеће се или усагласити са одредбама овог Статута у року од 90 дана од дана уписа у Регистар код Агенције за привредне регистре.

Члан 52.


На питања која нису уређена овим Статутом непосредно се примењују одредбе Закона о удружењима. Овлашћује се Управни одбор да отклони евентуалне недостатке Статута на које укаже Агенција за привредне регистре.

Члан 53.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Градске организације слепих Београда број 725 од 29. јула 2010. године. Даном почетка примене овог статута престају да буду у чланству Градске организације општинске и међуопштинске организације Савеза из Београда. Чланови организација из става 2. овог члана могу приступити чланству Градске организације.

Члан 54.

Овај Статут ступа на снагу даном уписа у Регистар од када ће се и примењивати. Секретар
Председник
Маријана Лазић Никола Ђорђевић