Indeks članaka


 • Fiksna i mobilna telefonija Fiksni telefonski saobraćaj Telekom Srbija odobrava 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih impulsa za punoletne osobe sa invaliditetom. Potrebno je obratiti se najbližem korisničkom servisu Telekoma. Neophodna dokumentacija: - fotokopija lične karte nosioca pretplate (prva i druga strana) - fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć - račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu s invaliditetom Izdaće vam potvrdu o primljenom zahtevu i odobriti popust uz prvi sledeći račun. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 9813  Radno vreme službe: (8.00h-19.00h).
 • Mobilni Telefonski Saobraćaj Tarifa za slepe MT:S Tarifa namenjena slepim licima: - nema mesečnu pretplatu, - omogućava korisniku 50 minuta besplatnih poziva svakog meseca, - omogućava definisanje tri Friends & Family broja iz mt:s mreže koji se mogu, nakon potrošenih besplatnih minuta u okviru tarife, pozivati veoma povoljno, po ceni od 3,95 din/min. Pri sklapanju ugovora u nekoj od poslovnica, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: -* Original ili overenu kopiju rešenja o tuđoj nezi koju je izdao Fond za PIO ili Centar za socijalni rad, * -Potvrdu od Saveza slepih Srbije, u kojoj su navedeni broj lične karte i JMBG,  * -Važeću ličnu kartu, * U slučaju da slepo lice nije u mogućnosti da lično potpiše ugovor, to će moći da uradi svojim faksimilom ili, u njegovo ime lice sa ovlašćenjem overenim u sudu, * Školska deca (u pratnji roditelja ili staratelja koji potpisuju ugovor u ime deteta) i studenti mogu da ostvare ovo pravo na osnovu Rešenja Komisije o razvrstavanju. Licima  koja imaju pravo na ovu tarifu, a prepaid su korisnici, omogućen je besplatan prelazak na postpaid uz zadržavanje istog broja. Tarifa za slepa lica: Cena mesečne pretplate 0,00; besplatni pozivi u okviru mt:s mreže; 40 minuta Besplatni pozivi izvan mt:s mreže 10 minuta; obračunski interval je 60s+60s; aktivacija kartice je besplatna. Preko Saveza slepih Srbije slepa lica kao i članovi njihovih porodica mogu koristiti paket biznet-300: - mesecna predplata 36,00  dinara.; - cena po minutu poziva u okviru grupe on net - 1,19 dinara; - cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za pozive ka brojevima iz mt:s mreže  3,60 dinara; - cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za ostale pozive 8,40; - SMS poruke 2,04; - MMS poruke  i poruke ka međunarodnim destinacijama 12 dinara; - internet 0,05 po kb; - obračunski interval 1 kb uz predplatu dobijate i 10 mb besplatnog interneta; - razgovori se tarifiraju u sekundama nema naplacivanja uspostave poziva. Uz skoro istu dokumentaciju koju treba dostaviti, Telenor daje beneficiju slepima i slabovidima koja se sastoji u 30 minuta besplatnih razgovora prema svim mobilnim mrežama i fiksnoj telefoniji.
 • UNUTRAŠNJI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ Po Zakonu o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju (Sl. Gl. RS 22/93) slepa lica ostvaruju pravo na 6 povratnih putovanja u unutrašnjem saobraćaju u toku jedne kalendarske godine, i to na sledeći način: - slepo lice plaća 25% vrednosti karte, dok je pratilac oslobođen plaćanja karte. Knjižice za povlašćenu vožnju važe 5 godina i izdaju ih Savez slepih Srbije a godišnje overavanje se obavlja u opštinskim, međuopštinskim, okružnim i gradskim organizacijama slepih Srbije.

  TAKSA ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS I USLOVI OSLOBAĐANJA

  Zakonom o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", broj 83/2014 i 103/2015), od 1. januara 2016.godine, uvodi se obaveza plaćanja takse za javne medijske servise.

  OBVEZNIK PLAĆANJA TAKSE

  Obveznik plaćanja takse je svako fizičko i pravno lice koje je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru (član 38. Zakona o javnim medijskim servisima).

  NAČIN PLAĆANJA I VISINA TAKSE

  Taksa se naplaćuje korisnicima merila električne energije (električnog brojila), preko mesečnog računa za isporučenu električnu energiju, ispostavljenog od strane snabdevača. Visina takse za javni medijski servis (RTS ili RTV) za 2016. godinu iznosi 150 RSD mesečno.

  OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA TAKSE

  Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu (samac) ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

  1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;
  2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
  3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;
  4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;
  5. Penzioner sa minimalnom penzijom;
  6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije (više brojila), za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi, na primer vikendica, pomoćna zgrada, prazan stan (član 42. Zakona o javnim medijskim servisima).

  7. Dakle, zakonodavac je propisao kumulativne uslove za oslobađanje što znači da slepo lice koje je korisnik električnog brojila mora živeti ili samo ili upravo ono biti jedino lice koje svojim radom i prihodima izdržava članove porodičnog domaćinstva. Ukoliko slepo lice, primera radi, živi u domaćinstvu sa zaposlenim supružnikom ili roditeljima penzionerima ono se ne bi moglo osloboditi plaćanja takse, bez obzira na to što se električno brojilo vodi na ime slepog lica. Treba ipak reći da se dodatak za negu i pomoć drugog lica ne bi mogao smatrati prihodom, pa bi u situaciji da je još neko od članova domaćinstva nezaposleni korisnik prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica, slepo lice moglo ostvariti ovu povlasticu.
   Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu1

   uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 1 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).<>

   Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i:

  8. Ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
  9. Diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.
  10. Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke 7 i 8, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 2 (

   uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 2 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

  KOME I KAKO SE PODNOSI ZAHTEV ZA OSLOBAĐANJE Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije. Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine. Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, koji podleže rešavanju od strane Radio-televizije Srbije, može se podneti:
  • lično na šalterima:
  • Radio-televizija Srbije Služba poslovni inženjering Kneza Višeslava br. 88 11030 Beograd
  • putem pošte na adresu:
  • Radio-televizija Srbije Služba poslovni inženjering Kneza Višeslava br. 88 11030 Beograd
  • Elektronskim putem
  • na imejl adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  Kontakt telefoni za informacije:
  • 011/25-44-292
  • 011/ 25-47-071
  • 011/25-44-647
  • 011/32-12-694
  • 011/25-44-799.

 • OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PUTARINE Osobe sa invaliditetom sa 80 i više procenata, mogu ostvariti pravo na besplatan prolazak autoputevima Republike Srbije, shodno članovima 23 i 24 Zakona o javnim putevima. Od januara 2014. godine dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije izdaju se po novoj proceduri i imaju trajni period važenja. Korisnici su obavezni da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće: 1. Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja, 1. kopija rešenja izdatog od fonda PIO za punoletna lica ili kopija rešenja izdatog od strane nadležnog centra za socijalni rad za maloletna lica, u kojima je procenntualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u sudu ili opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja; 2. kopija saobraćajne dozvole (obe strane); 3. kopija lične karte invalidnog lica, odnosno kopija izvoda iz matične knjige rođenih za maloletna lica; 4. fotografija podnosioca zahteva rezolucije 450x530 u elektronskoj formi na CD-u 3 mr dimenzije 2,1x2,6; 5. kontakt-telefon ili e-mail podnosioca zahteva. Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu: JP Putevi Srbije Bulevar kralja Aleksandra br. 282, 11000 Beograd ili doneti lično na adresu: OBAVEŠTENjE za fizička-invalidna lica JP „Putevi Srbije" obaveštava sve korisnike koji su na osnovu Zakona o javnim putevima, član 23 i 24. oslobođeni plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva, sledeće: Od Januara 2014. godine, dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije izdavaće se po novoj proceduri i imaće TRAJNI period važenja. Dozvole izdate u 2013. godini, moguće je koristiti do kraja februara 2014.(možda i duže) Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE"ili pri ličnoj predaji potrebne dokumentacije u JP"Putevi Srbije,Ljube Čupe 5,Beograd (na prijavnici). Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće: 1. Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja, 2. Kopija saobraćajne dozvole (obe strane), 3. Kopija lične karte invalidnog lica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica, 4. Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530 u elektronskoj formi na CD-u.(3 MR,dimenzije 2,1x2,6) 5. Kontakttelefon ili e-mail adresa podnosioca zahteva. Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu: • JP "Putevi Srbije", Bulevar Kralja Aleksandra 282,11000 Beograd. ili doneti lično na adresu: JP "Putevi Srbije", Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica). OBAVEŠTENjE za fizička-invalidna lica JP „Putevi Srbije" obaveštava sve korisnike koji su na osnovu Zakona o javnim putevima, član 23 i 24. oslobođeni plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva, sledeće: Od Januara 2014. godine, dozvole za besplatan prolaz autoputevima Srbije izdavaće se po novoj proceduri i imaće TRAJNI period važenja. Dozvole izdate u 2013. godini, moguće je koristiti do kraja februara 2014.(možda i duže) Zahtev za izdavanje dozvola u elektronskoj formi zainteresovani mogu da preuzmu sa sajta JP „PUTEVI SRBIJE"ili pri ličnoj predaji potrebne dokumentacije u JP"Putevi Srbije,Ljube Čupe 5,Beograd (na prijavnici). Korisnici su u obavezi da uz popunjeni zahtev za oslobađanje plaćanja putarine dostave sledeće: 6. Kopija Rešenja izdatog od strane Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, (za punoletna lica) ili kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad (za maloletna lica) u kojima je procentualno izražen stepen telesnog oštećenja. Za invalidna lica koja prvi put podnose zahtev kopija mora biti overena u Sudu ili Opštini, a za obnovu dozvole može da se dostavi kopija već overenog rešenja, 7. Kopija saobraćajne dozvole (obe strane), 8. Kopija lične karte invalidnog lica, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletna lica, 9. Fotografija podnosioca zahteva, rezolucije 450x530 u elektronskoj formi na CD-u.(3 MR,dimenzije 2,1x2,6) 10. Kontakttelefon ili e-mail adresa podnosioca zahteva. Potrebna dokumenta treba slati na sledeću adresu: • JP "Putevi Srbije", Bulevar Kralja Aleksandra 282,11000 Beograd. ili doneti lično na adresu: JP "Putevi Srbije", Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica). Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Ul. Ljube Čupe br. 5 prijavnica u Beogradu. Kartica se može koristiti samo kada je osoba sa invaliditetom prisutna i izdaje se samo za jedno vozilo. Za više informacija 011/3084200 ili 3084-247.
   
 • Registracija motornih vozila Osobe s invaliditetom ne plaćaju porez na upotrebu motornih vozila ukoliko imaju 80 % i više telesnog oštećenja, i to na jednom vozilu koje se na njihovo ime, kao prvo, registruje u jednoj godini. Ukoliko osoba s invaliditetom ima 60% i više oštećenje donjih ekstremiteta, oslobođena je plaćanja poreza na upotrebu motornih vozila. Ove dve kategorije osoba s invaliditetom oslobođene su plaćanja eko-takse, plaćaju 5% od propisanog iznosa putarine i plaćaju fiksnu komunalnu taksu u iznosu od 209,00 dinara. Za ostvarivanje ove povlastice neophodno je sa medicinskom dokumentacijom otići u najbližu filijalu PIO (a ona se za Beograd nalazi u Nemanjinoj 30) i popuniti zahtev. Sa rešenjem koje će stići na kućnu adresu izvršiti registraciju vozila.
 • BENEFICIJE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA Situacija u vezi sa beneficijama za slepe i slabovide u lokalnim samoupravama u Srbiji je šarolika. U većim gradovima one su mnogo razvijenije nego u manjim lokalnim samoupravama. Čini se da je u Beogradu u tom pogledu najbolja situacija, mada i tu može i treba da bude bolje. Evo koje su beneficije regulisane Odlukom o socijalnim pravima grada Beograda: u njenom članu 4 nabrojane su sledeće usluge socijalne zaštite:
 • pomoć u kući dnevni boravak; Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju; Dnevni boravak odraslih lica sa smetnjama u razvoju; usluge podrške za samostalan život; personalna asistencija; stanovanje uz podršku; stanovanje uz podršku za decu i mlade sa telesnim invaliditetom; stanovanje uz podršku za odrasla lica sa telesnim invaliditetom; socijalno preduzetništvo; besplatan obrok; stipendije;
 • subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupninu. Član 5 Pomoć u kući obezbeđuje se licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti da zadovolje svakodnevne osnovne lične i životne potrebe. Pomoć u kući obezbeđuje se u trajanju od dva sata dnevno po korisniku, svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom. Usluge podrške za samostalan život
 • Personalna asistencija Član 16 Personalna asistencija je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih i društvenih potreba, održavanje i unapređenje kvaliteta života i uključivanje u aktivan život u zajednici. Usluga personalne asistencije može biti stalna ili povremena i odnosi se na obavljanje sledećih aktivnosti: - održavanje lične higijene korisnika; - pomoć korisniku kod ustajanja, oblačenja, hranjenja, transfer iz i u kolica; - pomoć kod održavanje higijene stana, nabavka namirnica, spremanje obroka; - odvođenje korisnika kod lekara, preuzimanje lekova; - plaćanje računa i dr. Član 18 Usluge povremene ili stalne asistencije obezbeđuju se u proseku u trajanju od 20 do 40 časova nedeljno, u skladu sa potrebama korisnika i uslovima i standardima za ostvarivanje usluga socijalne zaštite... Stanovanje uz podršku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Član 21 Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju deca i mladi sa telesnim invaliditetom, koji usled društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnosti ili imaju smanjene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, pod uslovom da su korisnici prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica. Stanovanje uz podršku ostvaruje se do završetka školovanja, a najduže do 30 godina života, ukoliko je korisnik na studijama koje traju 5 godina.
 • Stanovanje uz podršku za odrasle sa telesnim invaliditetom Član 22 Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju odrasla lica sa telesnim invaliditetom koja usled društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnosti ili imaju smanjene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, pod uslovom da su korisnici prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica. Stanovanje uz podršku ostvaruje se do zasnivanja radnog odnosa, a najduže pet godina. Grad Beograd obezbeđuje stanove za ostvarivanje usluge iz člana 19 do 22 ove odluke u skladu sa mogućnostima. Stanovi iz stava 1 ovog člana su u gradskoj svojini, a pravo korišćenja imaju ustanova za smeštaj i dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju i Gradski centar.
 • Pravo na besplatni obrok Član 69 Pravo na besplatni obrok mogu da koriste pojedinac i porodica, i to: 1) korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć; 2) lica čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 50% minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, pod uslovom da su: (1) stara i iznemogla lica čiji srodnici nisu u mogućnosti da im ovu pomoć pruže, ili (2) imaju u porodici lice koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Član 70 Pravo na besplatni obrok obezbeđuje se jedanput dnevno prema standardima i normativima koje utvrđuje specijalizovana zdravstveno-preventivna ustanova i obuhvata izdavanje toplog obroka radnim danom i suvog obroka subotom, nedeljom i neradnim danima za vreme državnih i verskih praznika.
 • Pravo na stipendiju Član 72 Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica i usluge domskog ili porodičnog smeštaja, pod uslovom da se njihovo školovanje finansira iz budžeta.
 • Subvenciju po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupninu, ostvaruju: u visini od 30% troškova: 1. korisnik novčane socijalne pomoći; 2. korisnik prava na mesečno novčano primanje po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica i Zakona o pravima civilnih invalida rata; 3. korisnik prava po propisima lokalne samouprave o proširenoj zaštiti boraca i civilnih invalida rata; 4. borci rata od 1990. godine, koji su ostvarili svojstvo borca, ratnog vojnog invalida i članovi porodice palog borca i umrlog invalida po saveznim i republičkim propisima; 5. korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu; 6. penzioner koji prima najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Član 76 Pravo iz člana 75 obezbeđuje se preko objedinjene naplate nadležnog javnog komunalnog preduzeća.
 • Info stan Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga koje su u sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan". Pravo na popust na komunalne dažbine do 30% imaju određene kategorije korisnika među kojima su i domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima koja redovno plaćaju ra?une, tj. do 30. u mesecu za prethodni mesec. Zahtev za subvenciju podnosi se u radnim jedinicama JKP „Infostan" na opštini na ?ijoj teritoriji se nalazi stan. Dokumenta potrebna za nove korisnike, zavisno od kategorije kojoj pripadaju, su:  - Zahtev - Fotokopija li?ne karte - Prijava prebivališta - Izvod iz mati?ne knjige rođenih za sve maloletne ?lanove domaćinstva - Poslednja uplatnica „Infostana" - Poresko uverenje - Potvrda škole ili fakulteta o redovnom školovanju - Uverenje o nezaposlenosti - Fotokopija nalaza nadležne lekarske komisije (procena sposobnosti za rad, telesno oštećenje, pravo na tuđu negu i pomoć) - Potvrda o kvartalnim primanjima - Ček od penzije Preko Gradskog centra za socijalni rad ili udruženja koja okupljaju OSI može se ostvariti ova subvencija uz: - Poslednji račun „Infostana" - Fotokopiju lične karte - Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć.
 • Gradski prevoz Osobe s invaliditetom, MEĐU KOJIMA SU I SLEPI, ostvaruju pravo na besplatni gradski prevoz Potrebna dokumentacija : - rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć - nalaz lekarske komisije sa dijagnozom - lična karta na uvid - fotografija Svaki grad donosi odluku u saradnji sa svojim prevoznicima na koji način će se izdavati povlašćene karte za osobe sa invaliditetom. Grad Beograd je ovoj kategoriji dodelio besplatne Bus plus kartice koje važe za slepo lice i pratioca. Kartice se nabavljaju u  gradskom odboru Beograd S. S. Srbije Ul. Jevrejska 24 tel: 011/26-28-471
 • Parking servis Ova povlastica omogućava osobama sa invaliditetom, u kojoj se nalaze i slepi, da ostvare pravo na: besplatno parkiranje svojih putničkih vozila na mestima posebno obeleženim za tu namenu. Uslove za dobijanje ovih povlastica propisuju lokalne samouprave pojedinačno. Pravo na IPK imaju: osobe sa invaliditetom I kategorije (vojni invalidi i civilni invalidi rata) koji su ostvarili pravo po osnovu: - 100% trajnog invaliditeta - pravo na putničko motorno vozilo; - oštećenja donjih ekstremiteta - pravo na ortopedski dodatak - gubitka vida na oba oka - 100%, odnosno smanjenja obostranog vida - 90%. Druge osobe po osnovu: - trajnog oštećenja donjih ekstremiteta najmanje 80% - oboljenja bubrega koja zahtevaju trajnu dijalizu; - gubitka vida na oba oka - 100%, odnosno smanjenja obostranog vida - 90%; - višestrukih smetnji u razvoju i autizma. Cilj uvođenja IPK je unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i ostvarivanje prava na jednake povlastice pri parkiranju na teritoriji Republike Srbije. Korisnik IPK - nalepnice za parkiranje ima mogućnost parkiranja bez nadoknade isključivo na parking mestu za koje ima povlašćenu kartu. Vlasnici vozila sa invalidskom nalepnicom imaju pravo na tri časa besplatnog parkiranja na posebnim parkiralištima, na mestima za to posebno obeleženim. Nakon isteka tog vremenskog perioda plaćaju nadoknadu po započetom času. U javnim garažama vlasnici IPK imaju pravo na tri sata besplatnog parkiranja, nakon čega se plaća po redovnom cenovniku. Nalepnica se postavlja na desnoj strani prednjeg vetrobranskog stakla vozila. IPK se izdaje za tekuću godinu, a važi na teritoriji Republike Srbije. Za dobijanje IPK potrebno je da osoba sa invaliditetom podnese Korisničkom servisu „Parking servisa“ JLS, sledeću dokumentaciju: - uverenje o stepenu invaliditeta (izdaju filijale PIO) - rešenje kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima (izdaje Sektor za boračku i invalidsku zaštitu Sekretarijata za socijalnu zaštitu 27. marta 43-45 Telefon: 011/330-90-92 - dve fotografije veličine 3,5 x 3cm - saobraćajnu dozvolu (ili kopiju dozvole ukoliko šaljete poštom). Rešenje se izdaje za tekuću godinu. Isto se može iskoristiti i naredne godine. Stoga je za produženje nalepnice neophodno otići sa rešenjem u poslovnicu parking servisa sa saobraćajnom dozvolom i dve fotografije. Za više informacija pozvati kol-centar parking servisa: 011/3035-400 ili Posetiti stranicu parking servisa. Napomena: Parking nalepnica koju izdaje parking servis Beograd važi na teritoriji cele Republike Srbije. Uslovi za dobijanje ove nalepnice su svuda približno jednaki. Najsigurnije je obratiti se parking servisu u svom mestu ili preduzeću koje vrši ovu delatnost.