Indeks članaka

  • Info stan Grad Beograd je preko Sekretarijata za socijalnu i dečju zaštitu obezbedio subvencije za plaćanje komunalnih proizvoda i usluga koje su u sistemu objedinjene naplate preko uplatnica JKP „Infostan". Pravo na popust na komunalne dažbine do 30% imaju određene kategorije korisnika među kojima su i domaćinstva sa hendikepiranim i teško obolelim licima koja redovno plaćaju ra?une, tj. do 30. u mesecu za prethodni mesec. Zahtev za subvenciju podnosi se u radnim jedinicama JKP „Infostan" na opštini na ?ijoj teritoriji se nalazi stan. Dokumenta potrebna za nove korisnike, zavisno od kategorije kojoj pripadaju, su:  - Zahtev - Fotokopija li?ne karte - Prijava prebivališta - Izvod iz mati?ne knjige rođenih za sve maloletne ?lanove domaćinstva - Poslednja uplatnica „Infostana" - Poresko uverenje - Potvrda škole ili fakulteta o redovnom školovanju - Uverenje o nezaposlenosti - Fotokopija nalaza nadležne lekarske komisije (procena sposobnosti za rad, telesno oštećenje, pravo na tuđu negu i pomoć) - Potvrda o kvartalnim primanjima - Ček od penzije Preko Gradskog centra za socijalni rad ili udruženja koja okupljaju OSI može se ostvariti ova subvencija uz: - Poslednji račun „Infostana" - Fotokopiju lične karte - Rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć.