Indeks članaka

  • BENEFICIJE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA Situacija u vezi sa beneficijama za slepe i slabovide u lokalnim samoupravama u Srbiji je šarolika. U većim gradovima one su mnogo razvijenije nego u manjim lokalnim samoupravama. Čini se da je u Beogradu u tom pogledu najbolja situacija, mada i tu može i treba da bude bolje. Evo koje su beneficije regulisane Odlukom o socijalnim pravima grada Beograda: u njenom članu 4 nabrojane su sledeće usluge socijalne zaštite:
  • pomoć u kući dnevni boravak; Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju; Dnevni boravak odraslih lica sa smetnjama u razvoju; usluge podrške za samostalan život; personalna asistencija; stanovanje uz podršku; stanovanje uz podršku za decu i mlade sa telesnim invaliditetom; stanovanje uz podršku za odrasla lica sa telesnim invaliditetom; socijalno preduzetništvo; besplatan obrok; stipendije;
  • subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupninu. Član 5 Pomoć u kući obezbeđuje se licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti da zadovolje svakodnevne osnovne lične i životne potrebe. Pomoć u kući obezbeđuje se u trajanju od dva sata dnevno po korisniku, svakog radnog dana u sedmici, osim subotom i nedeljom. Usluge podrške za samostalan život
  • Personalna asistencija Član 16 Personalna asistencija je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih i društvenih potreba, održavanje i unapređenje kvaliteta života i uključivanje u aktivan život u zajednici. Usluga personalne asistencije može biti stalna ili povremena i odnosi se na obavljanje sledećih aktivnosti: - održavanje lične higijene korisnika; - pomoć korisniku kod ustajanja, oblačenja, hranjenja, transfer iz i u kolica; - pomoć kod održavanje higijene stana, nabavka namirnica, spremanje obroka; - odvođenje korisnika kod lekara, preuzimanje lekova; - plaćanje računa i dr. Član 18 Usluge povremene ili stalne asistencije obezbeđuju se u proseku u trajanju od 20 do 40 časova nedeljno, u skladu sa potrebama korisnika i uslovima i standardima za ostvarivanje usluga socijalne zaštite... Stanovanje uz podršku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju Član 21 Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju deca i mladi sa telesnim invaliditetom, koji usled društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnosti ili imaju smanjene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, pod uslovom da su korisnici prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica. Stanovanje uz podršku ostvaruje se do završetka školovanja, a najduže do 30 godina života, ukoliko je korisnik na studijama koje traju 5 godina.
  • Stanovanje uz podršku za odrasle sa telesnim invaliditetom Član 22 Uslugu stanovanja uz podršku ostvaruju odrasla lica sa telesnim invaliditetom koja usled društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnosti ili imaju smanjene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, pod uslovom da su korisnici prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica. Stanovanje uz podršku ostvaruje se do zasnivanja radnog odnosa, a najduže pet godina. Grad Beograd obezbeđuje stanove za ostvarivanje usluge iz člana 19 do 22 ove odluke u skladu sa mogućnostima. Stanovi iz stava 1 ovog člana su u gradskoj svojini, a pravo korišćenja imaju ustanova za smeštaj i dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama u razvoju i Gradski centar.
  • Pravo na besplatni obrok Član 69 Pravo na besplatni obrok mogu da koriste pojedinac i porodica, i to: 1) korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć; 2) lica čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 50% minimalne zarade za mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, pod uslovom da su: (1) stara i iznemogla lica čiji srodnici nisu u mogućnosti da im ovu pomoć pruže, ili (2) imaju u porodici lice koje je ostvarilo pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Član 70 Pravo na besplatni obrok obezbeđuje se jedanput dnevno prema standardima i normativima koje utvrđuje specijalizovana zdravstveno-preventivna ustanova i obuhvata izdavanje toplog obroka radnim danom i suvog obroka subotom, nedeljom i neradnim danima za vreme državnih i verskih praznika.